Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia ewentualnych uwag w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie zieleni z działki położonej przy ul. Kartuskiej 48-50 w Gdyni.

ROK.6131.25.2019.MKM                                                                       
Gdynia, dnia 10.06.2018r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych.
 
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.) oraz z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
 
o możliwości zapoznania się, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 05.02.2019r. (uzupełniony skutecznie w dniu 20.03.2019r.) Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Helskiej 8 reprezentowanej przez Panią Marię Maślak – wiceprezesa zarządu oraz Panią Urszulę Tonderys – wiceprezesa zarządu, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z  działki nr 2952/2 obręb 0010 Chylonia zlokalizowanej przy ul. Kartuskiej 48 – 50 w Gdyni.
 
W związku z terenowym charakterem pracy pracownika prowadzącego postępowanie prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny (sprawę prowadzi Magdalena Kąkolewska – Meus, pokój 522, tel. 58 668 84 81).
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 11.06.2019r. do dnia 25.06.2019r. na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie tego okresu doręczenie zawiadomienia w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Marta Miączyńska-Wolańczyk
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019