Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia ewentualnych uwag w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie zieleni z działki przy ul. Śląskiej 34 w Gdyni

ROK.6131.118.2019.MMW                                                                       
 Gdynia, dnia 05.09.2019r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych.
 
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
 
o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 18.06.2019r., wniesiony przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bałtyk” z siedzibą w Gdyni przy ul. Zgody 8 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Sławomira Piechotę i Z-cę Prezesa Zarządu Pana Mirosława Wesołowskiego, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 774 obręb 0013 Działki Leśne zlokalizowanej przy ul. Śląskiej 34 w Gdyni.
W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Wydziału Ogrodnika Miasta UM Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.
W związku z terenowym charakterem pracy pracownika prowadzącego postępowanie prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny (sprawę prowadzi główny specjalista Pani Marta Miączyńska - Wolańczyk, pokój 522, tel. nr  (58) 668 84 74).
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 06.09.2019r. do dnia 20.09.2019r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie tego okresu doręczenie zawiadomienia w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Marta Miączyńska-Wolańczyk
Data wytworzenia informacji: 05.09.2019
Data udostępnienia informacji: 06.09.2019