Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieieruchomość położoną przy ul.E.Kwiatkowskiego dz. nr 328/1 0020 Obłuże


Gdynia, dnia 26.03.2019 r.
PNS.6833.27.2017.SŻ
za dowodem doręczenia
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania
 
 
            Działając na podstawie art. 36, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gdyni przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, oznaczoną ewidencyjnie jako Obręb Obłuże – 0020.328/1 o pow. 154 m2, przejętą z mocy prawa –
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – na własność Gminy Miasta Gdyni, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr: RAAI.6740.14.2017.KS-1092/droga rowerowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Płk. Dąbka do ul. Unruga poprzez budowę drogi rowerowej”.
Zgodnie z art. 77 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego: „Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Organ może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu”.
Na mocy art. 30 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego: „W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni”.
Ustalenie kręgu spadkobierców następuje zarówno poprzez wydanie przez sąd postanowienia
o stwierdzeniu nabycia spadku, jak i na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych. Oba wskazane akty spadkobrania są z perspektywy organu ustalającego stan prawny nieruchomości równoważne.
W toku postępowania tut. organ pozyskał nowy materiał dowodowy, który pozwolił na ustalenie spadkobierców po osobie zmarłej, będącej dotychczasowym współwłaścicielem nieruchomości.
W związku z koniecznością zawiadomienia następców prawnych o toczącym się postępowaniu i tym samym zapewnieniu wszystkim jego stronom czynnego udziału, załatwienie sprawy w uprzednio wyznaczonym terminie nie jest możliwe. Przewidywany termin załatwienia sprawy planowany jest do dnia 15 maja 2019 r.
W toku niniejszego postępowania stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadanie starosty
z zakresu administracji rządowej.
Akta sprawy znajdują się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pok. 424).
 
Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 26 marca 2019 r.
Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 26.03.2019
Data udostępnienia informacji: 26.03.2019