Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. i terminie oględzin w terenie w spr. wyd. zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa - ul. Turkusowa 10 w Gdyni.

ROK.6131.202.2018.MKM
Gdynia, dnia 19.12.2018r.
                                                      
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia  oględzin w terenie.
 
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 i art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.), w związku z art. 83 ust. 1 i art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1614),
zawiadamia się strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30.10.2018r. (uzupełniony skutecznie w dniu 03.12.2018r.) Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej z siedzibą w Gdyni przy ul. Podgórskiej 14 reprezentowanej przez zarząd SM, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 875 obręb 0020 Obłuże położonej przy ul. Turkusowej 10 w Gdyni oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin, które odbędą się w dniu 10 stycznia 2019r. o godzinie 14:00  na ww. terenie.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 19.12.208r. do dnia 02.01.2019r. na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni.
Opracowała: M. Kąkolewska – Meus
 
Jednocześnie w związku z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.), Wydział Środowiska zawiadamia, że postępowanie administracyjne nie zostało zakończone w terminie 30 dni od dnia złożenia podania z uwagi na koniczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Przewidywany termin wydania rozstrzygnięcia we wnioskowanej sprawie to 15.02.2019r.
 
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania (…) stronom oraz składać wyjaśnienia. W oparciu o art. 32 ww. ustawy strona ma prawo działać przez pełnomocnika, który w świetle art. 33 § 3 Kpa, winien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa*.
2. Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 522), tel. 58 6688481. Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
3. Zgodnie z art. 37 §1 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale przedmiejskie 30, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie w przypadku, gdy:
a) sprawa nie została załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa (w terminie nie później niż w ciągu dwóch miesięcy lub w przepisach szczególnych, ani w terminie wyznaczonym w niniejszym zawiadomieniu (bezczynność organu),
b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż to jest niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość postępowania).
4. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.
 
* Zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.) od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł w kasie Urzędu lub przelewem rachunek bankowy Gminy Miasta Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, PKO Bank Polski SA w Gdyni. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie wyżej cytowanej ustawy o opłacie skarbowej. Do sprawy należy dołączyć dowód wpłaty ww. opłaty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Magdalena Kąkolewska-Meus
Data wytworzenia informacji: 19.12.2018
Data udostępnienia informacji: 19.12.2018