Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o terminie oględzin w sprawie usunięcia zieleni z działki nr 17 obr. 0017 Babie Doły w Gdyni.

ROK.6131.97.2019.MKM                                                                     
Gdynia, dnia 10.06.2019r.
                                                       
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia  oględzin w terenie.
 
         Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 i art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.), w związku z art. 83 ust. 1 i art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.),
zawiadamia się strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13.05.2019r. Wspólnoty Garażowej ‘Na Skarpie’ reprezentowanej przez zarząd Wspólnoty Garażowej, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z działki nr 17 obręb 0017 Babie Doły położonej przy ul. Ikara w Gdyni oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin, które odbędą się w dniu 5 lipca 2019r. o godzinie 12:00  na ww. terenie.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 11.06.2019r. do dnia 25.06.2019r. na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni.
Opracowała: M. Kąkolewska – Meus
 
      Jednocześnie w związku z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.), Wydział Środowiska zawiadamia, że postępowanie administracyjne nie zostało zakończone w terminie 30 dni od dnia złożenia podania z uwagi na koniczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Przewidywany termin wydania rozstrzygnięcia we wnioskowanej sprawie to 15.08.2019r.
 
             Pouczenie
1.        Zgodnie z art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania (…) stronom oraz składać wyjaśnienia. W oparciu o art. 32 ww. ustawy strona ma prawo działać przez pełnomocnika, który w świetle art. 33 § 3 Kpa, winien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa*.
2.        Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 522), tel. 58 6688481. Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
3.        Zgodnie z art. 37 §1 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale przedmiejskie 30, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie w przypadku, gdy:
a)        sprawa nie została załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa (w terminie nie później niż w ciągu dwóch miesięcy lub w przepisach szczególnych, ani w terminie wyznaczonym w niniejszym zawiadomieniu (bezczynność organu),
b)       postępowanie jest prowadzone dłużej niż to jest niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość postępowania).
4.        Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.
 
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której UM Gdyni uzyskał dane osobowe
Na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1.  Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2.  Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3.  Cel przetwarzania: rozpatrzenie sprawy o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 142, ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4.  ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5.  ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6.  ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
7.  Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie:
a.  z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów  postępowania,
b.  kontrolą realizacji procedury administracyjnej,
c.  przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8.  Ma Pani/Pan prawo do:
a.  żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
b.  żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c.  żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
d.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
e.  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
9.  Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
 
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, o której UM Gdyni  uzyskał dane osobowe w inny sposób, niż od tej osoby
Na podstawie art. 14.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1.  Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2.  Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3.  Cel przetwarzania: rozpatrzenie sprawy o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 142, ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4.  Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a.  dane identyfikacyjne,
b.  dane adresowe,
c.  dane publiczne rejestrowe (Ewidencja gruntów i budynków).
5.  ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6.  ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
7.  ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
8.  Źródłem pozyskanych przez ADO Pani/Pana danych osobowych jest ewidencja gruntów i budynków oraz informacja z ksiąg wieczystych.
9.  Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie:
a.  z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów  postępowania,
b.  kontrolą realizacji procedury administracyjnej,
c.  przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
10.     Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
f.   żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
g.  żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
h.  żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
i.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
j.   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
11.     ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Marta Miączyńska-Wolańczyk
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019