Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i terminie oględzin w sprawie dot. usunięcia świerka pospolitego z działki nr 322 obr. 0024 położonej przy ul. Żurawiej 1, 3 i Wiklinowej 4 w Gdyni


 

ROK.6131.104.2019.KW
Gdynia, dnia 10.06.2019r.
                                                       
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia  oględzin w terenie.
 
 
 
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 i art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.), w związku z art. 83 ust. 1 i ust. 2c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.),
zawiadamia się strony
 
o wszczęciu na wniosek z dnia 22.05.2019r. Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Helskiej 8 reprezentowanej przez Wiceprezesa Zarządu Panią Marię Maślak oraz Wiceprezesa Zarządu Panią Urszulę Tonderys, postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerka pospolitego o obwodzie pnia 50cm z działki nr 322 obr. 0024 Pustki Cisowskie położonej przy ul. Żurawiej 1, 3 i Wiklinowej 4 w Gdyni oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin, które odbędą się w dniu 3 lipca 2019r. o godz. 10:20 na ww. terenie (miejsce spotkania: przy drzewie przeznaczonym do usunięcia).
 
pouczenie
 
Zgodnie z art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania (…) stronom oraz składać wyjaśnienia. W oparciu o art. 32 ww. ustawy strona ma prawo działać przez pełnomocnika, który w świetle art. 33 § 3 Kpa, winien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa*.
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 514), tel. 58 6688498. W związku z terenowym charakterem pracy pracownika prowadzącego postępowanie prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny (sprawę prowadzi gł. specjalista Katarzyna Wereszko).
Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 11.06.2019r. do dnia 25.06.2019r. na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni.
 
Opracowała: K. Wereszko
 
 
z up. PREZYDENTA MIASTA
 
mgr inż. Bartosz Frankowski
NACZELNIK WYDZIAŁU ŚRODOWISKA
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, o której UM Gdyni uzyskał dane osobowe w inny sposób, niż od tej osoby
 
Na podstawie art. 14.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1.       Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2.       Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3.       Cel przetwarzania: rozpatrzenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa (podstawa prawna: art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 142, ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4.       Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a.       dane identyfikacyjne,
b.       dane adresowe,
c.        dane publiczne rejestrowe (ewidencja gruntów i budynków, ewidencja ludności, księgi wieczyste).
5.       ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6.       ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
7.       ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
8.       Źródłem pozyskanych przez ADO Pani/Pana danych osobowych jest ewidencja gruntów i budynków, ewidencja ludności, księgi wieczyste oraz informacja udzielona przez wnioskodawcę, t.j. Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową.
9.       Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną oraz  przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
10.    Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
a.       żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
b.       żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c.        żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
d.       żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e.        żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO).
11.          ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Katarzyna Wereszko
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019