Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej, ul. Wawrzyniaka, Gniewska, Morska i Rozewska

RAA.6733.1.34.2018.WGN-525/sieć ciepłownicza                                      Gdynia,  14.08.2018r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art.  49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek wniesiony w dniu 08.08.2018r., przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na terenie działek nr 2212, 2213, 2215, 2224, 2253, 2252, 2250, 2251, 2257, 2258, 3280, 3270, 3271, 3272, 3307, 3312, 3308, 3326, 3329, 3420 obręb 0010 Chylonia w Gdyni w rejonie ulic Wawrzyniaka, Gniewskiej, Morskiej i Rozewskiej.
         Zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Gdyni i Wejherowa – IU 6.8”
 
 
 
           W związku z tym w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, każdy, kto wykaże interes prawny może w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, w pokoju 323, w godzinach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek i piątek w godz. 1200-1600  i środa w godz. 800-1200 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
Obwieszczenie umieszcza się na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
 
 

 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Magdalena Jasińska
Data wytworzenia informacji: 14.08.2018
Data udostępnienia informacji: 14.08.2018