Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki położonej przy ul. Paprykowej 13 w Gdyni

ROK.6131.160.2018.EHS Gdynia, dnia 20.09.2018r.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie.
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.), w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1 i art. 83c ust. 1 ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1614),

zawiadamia się

o wszczęciu, na wniosek z dnia 21.08.2018r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Paprykowa 12 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Ireneusza Bekisza i Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Łukasza Jułkowskiego (data wpływu do Urzędu Miasta w dniu 28.08.2018r.), postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 2298 obręb 0014 Dąbrowa zlokalizowanej przy ul. Paprykowej 13 w Gdyni oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin, które odbędą się w dniu 18 października 2018r. o godzinie 12:30 na ww. terenie.

pouczenie
Zgodnie z art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania (…) stronom oraz składać wyjaśnienia. W oparciu o art. 32 ww. ustawy strona ma prawo działać przez pełnomocnika, który w świetle art. 33 § 3 Kpa, winien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa*.
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 522). Ustalenie tożsamości stron lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 20.09.2018r. do dnia 04.10.2018r. na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Ewa Hirsz-Siwicka
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Hirsz-Siwicka
Data wytworzenia informacji: 20.09.2018
Data udostępnienia informacji: 20.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.09.2018 14:12 Dodanie informacji Ewa Hirsz-Siwicka