Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej na usunięcie drzewa.

ROK.6131.121.2019.NW                                                                             Gdynia, dnia 09.09.2019r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
 
Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,
 
że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek z dnia z dnia 17.06.2019r., wniesiony przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” z siedzibą w Gdyni przy ul. Korzennej 15 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Szymańskiego i Zastępcę Prezesa Pana Marka Fułkę w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 514 obręb 0017 Karwiny położonej przy ul. Leopolda Staffa 17 w Gdyni, wydana została przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr ROK.6131.121.2019.NW zezwalająca na usunięcie ze względów sanitarnych obumarłego świerka pospolitego o obwodzie pnia 50cm z działki nr 514 obręb 0017 Karwiny położonej przy ul. Leopolda Staffa 17 w Gdyni.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w pokoju nr 513, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, w godzinach 8.ºº - 16.ºº .
 
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 09.09.2019r. do dnia 23.09.2019r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie ww. terminu decyzję uznaje się za doręczoną.
 
Na wniosek strony, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania ww. podania, organ udostępnia odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Anna Neugebauer
Ostatnio zmodyfikował: Anna Neugebauer
Data wytworzenia informacji: 09.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2019 15:15 Dodanie informacji Anna Neugebauer