Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 27/2019 z dnia 09.04.2019 r. o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Gdynia, dnia 15.04.2019 r.
PNS.6826.5.2016SzK
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
 
Działając na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096 z późn. zm.),
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia
o wydaniu decyzji nr 27/2019 z dnia 09.04.2019 r. o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 33 oznaczonej jako działka nr 1461, obręb Działki Leśne – 13, o powierzchni 4701 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00000712/2 oddanej we współużytkowanie wieczyste.
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 16.04.2019 r.
Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Szymon Kowszyk
Data wytworzenia informacji: 15.04.2019
Data udostępnienia informacji: 16.04.2019