Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przy ul.Młyńskiej 11


                                                                                                                                   Gdynia, dnia 12.08.2019 r.
PNS.6853.12.2019.MB
 
                                                                          Obwieszczenie
                                                                        o wydaniu decyzji
 
Działając na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U.2018.2096 z późn.zm.)
 
                                                                    Prezydent Miasta Gdyni
                                         wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej
                                                                           zawiadamia
 
o wydaniu decyzji nr 74/2019 z dnia 08 sierpnia 2019 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Młyńskiej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1512 Obręb 0010 Chylonia, poprzez zezwolenie spółce Energa-Operator S.A., Oddział w Gdańsku na założenie i przeprowadzenia na części tej nieruchomości linii kablowej średniego napięcia SN-15 KV.
Całkowita powierzchnia zajęcia działki nr 1512 wynosi 2,45m2 (3,5 m długości x 0,70 szerokości); głębokość zakopania linii kablowej – 1 metr.
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 12 sierpnia 2019 r.
Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 49b kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie będzie mogą być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadomi o tym stronę i wskaże w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 12.08.2019
Data udostępnienia informacji: 12.08.2019