Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przy ul.Władysława IV, dz. nr 2273 obręb 0026 Śródmieście

Gdynia, dnia 10.06.2019 r.
PNS.6821.1.2018.MB
 
Obwieszczenie
 o wydaniu decyzji
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U.2018.2096 z późn.zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 j.t. z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji nr 62/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2273 Obręb 0026 Śródmieście, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku na założenie i przeprowadzenia na części tej nieruchomości przyłącza gazowego niskiego ciśnienia [do 0,5 MPa włącznie] dn 63 PE [polietylen] o długości ok. 2,5 [m].
Powierzchnia ograniczenia, w tym strefa ograniczeń trwałych wzdłuż przebiegu urządzenia (powierzchnia strefy kontrolowanej) wynosi ok. 2,5 [m2], stosownie do § 2 pkt 30 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim, powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
 
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 10 czerwca 2019 r.
Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 10.06.2019