Obwieszczenie o wydaniu decyzji o udostępnieniu dla Energa-Operator S.A Oddział w Gdańsku części nieruchomości przy ul.Płk.Dąbka


                                                                                                                                   Gdynia, dnia 12.08.2019 r.
PNS.6853.10.2019.MB
 
                                                                            Obwieszczenie
                                                                          o wydaniu decyzji
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U.2018.2096 z późn.zm.)
 
                                                                     Prezydent Miasta Gdyni
                                            wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej
                                                                              zawiadamia
 
o wydaniu decyzji nr 71/2019 z dnia 06 sierpnia 2019 r. o udostępnieniu spółce Energa-Operator SA, Oddział w Gdańsku części nieruchomości o pow. 0,0032 ha,  o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2122 Obręb 0020 Obłuże i nr 2128 Obręb 0020 Obłuże, celem wykonania czynności związanych z wymianą, po istniejącej trasie, elektroenergetycznej linii kablowej Nr 26501 Gdynia relacji GPZ Oksywie a T-2327 Obłuże Staw. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 12 sierpnia 2019 r.
Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 12.08.2019
Data udostępnienia informacji: 12.08.2019