Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość przy ul.W.Kwiatkowskiej, dz. nr 3135 i 3136 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino


                                                                                                                                Gdynia, dnia 10.06.2019 r.
PNS.6833.70.2018.SŻ
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 o wydaniu decyzji
 
Działając na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji nr 63/2019 z dnia 07 czerwca 2019 r. o ustaleniu i wypłacie odszkodowania z tytułu utraty z mocy prawa – w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. W. Kwiatkowskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako Obręb Chwarzno-Wiczlino – 0011.3135 o pow. 1727 m2 i 3136 pow. 39 m2, objętej decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 października 2018 r., Nr RAAII.6740.8.6.2018.DR-1320/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Kwiatkowskiej w Gdyni”.
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 10 czerwca 2019 r.
Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 49b kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie będzie mogą być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadomi o tym stronę i wskaże w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 10.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2019 12:37 uzupełnienie nr działki w tytule obwieszczenia Jolanta Śmigiel