Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji o odszkodowaniu za nieruchomość przy ul.E.Kwiatkowskiego dz. nr 328/1 0020 Obłuże

Gdynia, dnia 12.06.2019 r.
PNS.6833.27.2017.SŻ
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki
w decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania
 
Działając na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej
zawiadamia
 
o wydaniu w dniu 05 czerwca 2019 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej nr 47/2019 z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu utraty z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako Obręb Obłuże – 0020.328/1 o pow. 154 m2, wydzielonej z działki nr 328, objętej decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr: RAAI.6740.14.2017.KS-1092/droga rowerowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Płk. Dąbka do ul. Unruga poprzez budowę drogi rowerowej”.
Zaistniały błąd nosi znamiona omyłki w rozumieniu art. 113 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym: „Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”.
Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 12 czerwca 2019 r.
Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia.
Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 49b kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie będzie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadomi o tym stronę i wskaże w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 12.06.2019
Data udostępnienia informacji: 12.06.2019