Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w sprawie wydania zgody na usunięcie świerka z działki nr 1655, obręb 0020 Obłuże położonej przy ul. Płk. Dąbka 201-205 w Gdyni.


ROK.6131.50.2019.KJ                                                                       Gdynia, dnia 09.08.2019r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614, ze zm.),
 
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
 
o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek z dnia 15.03.2019r., uzupełniony w dniu 13.05.2019r. Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej z siedzibą w Gdyni przy ul. Podgórskiej 14 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Wiesława Wawera i Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Dariusza Romana oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. obumarłego świerka pospolitego o obwodzie pnia 114cm z działki nr 1655, obręb 0020 Obłuże położonej przy ul. Płk. Dąbka 201-205 w Gdyni.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, w pokoju nr 514.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 14.08.2019r. do dnia 28.08.2019r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie tego okresu doręczenie zawiadomienia w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Bartosz Frankowski
          NACZELNIK WYDZIAŁU ŚRODOWISKA
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Katarzyna Jando
Data wytworzenia informacji: 09.08.2019
Data udostępnienia informacji: 14.08.2019