ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej przy ul.Płk.Dąbka, dz. nr 2122 i 2128 0020 Obłuże

Gdynia, dnia 06.05.2019 r.
 
PNS.6853.10.2019.MB
 
OGŁOSZENIE
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania
do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Na podstawie art. 124b ust. 1 oraz art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2018.2204 j.t. ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Stanisława Dąbka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2122 i nr 2128, Obręb 0020 Obłuże objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00008510/2, w celu wykonania prac remontowych istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV o długości 21m (17m w obrębie działki nr 2122 i 4m w obrębie działki nr 2128).
W związku z powyższym w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłosić się do Urzędu Miasta Gdyni Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 424 tel.: 58 668-85-25, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie zobowiązania do  udostępnienia części ww. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 06 maja 2019 r. do 06 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni przy pok. nr 424 (IV piętro) oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni (www.gdynia.pl_) oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 06.05.2019
Data udostępnienia informacji: 06.05.2019