Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zlewni w Gdańsku

Gdańsk, 15 stycznia 2020r.  GD.ZUZ.3.421.549.2019.AS
 
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 15 stycznia 2020r.
Działając na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze . zm.), art. 401 ust 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.),
 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia
 
o wydaniu na wniosek PGZ Stoczni Wojennej z siedzibą w Gdyni ul. Śmidowicza 48, reprezentowanej przez Dyrektora Operacyjnego Pana Macieja Poprawskiego decyzji z dnia 15 stycznia 2020r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:
usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych do celów technologicznych i socjalno- bytowych z ujęć zlokalizowanych w rejonie ul. Śmidowicza 48 w Gdyni, na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PGZ Stoczni Wojennej
Z pełną treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk w godzinach od 8:00 do 15:00.
Od decyzji służy stronom odwołanie do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tut organu.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Obwieszczenie umieszcza się:
1.       Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Gdańsku , ul. Sucha 12 , 80-531 Gdańsk
2.       Na stronie internetowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
3.       Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdyni
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.
2)       jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania PGW WP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP za pomocą adresu iod@wody.gov.pl.
3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z ustawy Prawo wodne – postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie ˗, art. 389 pkt 6 w związku z art. art. 16 pkt 65 lit. f,  art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.),art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /tj.: Dz. U. z 2018r. poz.2096 ze zm./, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
4)       w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
5)       odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
·         organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające z przepisów na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają powszechnie obowiązującego prawa.
6)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
7)       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)        prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)        prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)        prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
-         dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub
w inny sposób przetwarzane,
-         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
-         osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
-         dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
-         dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)        prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
-         osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-         przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
-         Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
-         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)        prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-         przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
-         przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-         zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
-         W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8)        ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)       podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne;
10)     Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Małkowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Małkowska
Data wytworzenia informacji: 15.01.2020
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.01.2020 15:44 Aktualizacja treści Anna Małkowska