Obwieszczenie w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej - os.Sokółka Zielenisz


ROD.6220.6.2018.JS                                                                              
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2019r.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi, parkingami samochodowymi, osiedle Sokółka Zielenisz, dz. nr 5253 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino w Gdyni oraz infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 3172, 3173, 3171, 3587, 3593, 3594, 3598, 3599, 3603, 3174, 3135, 3602 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino w Gdyni dla wnioskodawcy Grupy Inwestycyjnej Hossa S.A. z Gdyni reprezentowanejprzez pełnomocnika
 
zawiadamia się strony postępowania o:
 
zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w ww. postępowaniu (zawiadomienie z dnia 15.04.2019r. nr ROD.6220.6.2018.JS).
 
Zebrane dowody i materiały są dostępne w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 668-84-79. Strony mogą zapoznać się z materiałami i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W przypadku niezgłoszenia uwag, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana na podstawie zebranych materiałów dowodowych, po upływie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenie umieszcza się w dniu 15.04.2019r.:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni w siedzibie Wydziału Środowiska przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni (V piętro, obok pok. nr 521),
- w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu pod adresem http://gdynia.pl/bip/
na okres 14 dni.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Jakub Sokolnicki
Data wytworzenia informacji: 15.04.2019
Data udostępnienia informacji: 15.04.2019