Obwieszczenie ws. o wydanie doś- przebudowa gazociągu przesyłowego relacji Juszkowo-Wiczlino

ROD.6220.13.2018.IP                                                                          
Gdynia, dn. 15.05.2019r.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2019r.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),
zawiadamia się strony o:
wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji znak ROD.6220.13.2018.IP z dnia 15.05.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
przebudowa gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo – Wiczlino w zakresie:
- przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego w miejscowości Juszkowo,
- przebudowy gazociągu na odcinku odgałęzienie DN 80 Karczemki w miejscowości Dobrzewino,
- przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego na terenie węzła Wiczlino.
dla wnioskodawcy:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4,
02-337 Warszawa.

Obwieszczenie umieszcza się dnia 16.05.2019r.:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip ,
- w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański – Urząd Miasta Pruszcz Gdański,
- w Gminie Pruszcz Gdański – Urząd Gminy Pruszcz Gdański,
- w Gminie Szemud – Urząd Gminy Szemud.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Pichola
Data wytworzenia informacji: 16.05.2019
Data udostępnienia informacji: 16.05.2019