Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- budynki przy Kłajpedzkiej/Wielkopolskiej

ROD.6220.21.2019.AM                                                                       
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 września 2019 r.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku
z wnioskiem Invest Komfort S.A. Sp. K. z siedzibą w Gdyni reprezentowaną poprzez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Kłajpedzkiej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i biurową przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 3734/2, 3735, 3770, 3771/1, 3771/2, 3773, 3774/1, 3774/2, 3777/1, 3777/2, 3782/2, 3787, 3788 (obręb Mały Kack) oraz części działek nr 1754, 3772 (obręb Mały Kack) i 432 (obręb Orłowo)”.
zawiadamia się strony o:
 
wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 10.09.2019 r. znak: ROD.6220.21.2019.AM).
 
Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, tel. 58 668-84-77.
 
Obwieszczenie umieszcza się w dniu 10.09.2019 r.:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (V piętro, obok pok. nr 521);
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej,
na okres 14 dni.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Gdyni uzyska dane osobowe w inny sposób, niż od tej osoby
 
Działając na podstawie art. 14.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1],  wobec uzyskania  Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie
                                                            Prezydent Miasta Gdyni
Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
                                                            e-mail: umgdynia@gdynia.pl
                                                                              tel.: +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  
                                                            e-mail: iod@gdynia.pl
adres do korespondencji: 81-382 Gdynia,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
3. Cel przetwarzania: rozpatrzenie sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (podstawa prawna: art. 73 ust.1 i 74 ust.3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)
ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
       a. dane identyfikacyjne,
       b. dane adresowe,
       c. dane kontaktowe,
       d. dane publiczne rejestrowe.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
7. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
8. Źródłem pozyskanych przez ADO Pani/Pana danych osobowych jest: rejestr gruntów, ewidencja ludności, księgi wieczyste.
Równocześnie ADO informuje, iż:
9. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów  postępowania, kontrolą realizacji procedury administracyjnej oraz przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
10. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
a.       żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
b.       żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c.        żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
d.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
e.        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
11. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Małkowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Małkowska
Data wytworzenia informacji: 10.09.2019
Data udostępnienia informacji: 10.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.09.2019 12:39 Aktualizacja treści Anna Małkowska