Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych


 
ROD.6540.18.2019.AN                                                                           
                                                                              OBWIESZCZENIE
                                                   Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 października 2019r.
 
 Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), art. 41, art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) w związku z wnioskiem spółki KRJ Sp. z o.o. z Rumi, otrzymanym w dniu 4.10.2019 r. o zatwierdzenie opracowania: „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża w związku z budową budynku wielorodzinnego na dz. nr 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721 i 734, obręb 0027 Wielki Kack przy ulicy Górniczej w Gdyni", wykonanego w październiku 2019 r. w Biurze Usług Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola z siedzibą w Gdańsku
zawiadamia się strony o
wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.
W projekcie przewiduje się wykonanie 14 otworów o głębokości od 6,0 do 14,0 m (w przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych poniżej poziomu posadowienia zwiększenie głębokości otworów do 17,0 m). Z wykonanych otworów, przed ich likwidacją, pobrane zostaną próbki gruntu w celu określenia ich parametrów wytrzymałościowych.
Projektowane prace obejmą wykonanie robót geologicznych, na terenie działek nr ew.: 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721 i 734 zlokalizowanych w obrębie 0027 Wielki Kack w Gdyni.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta  Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 pokój 518 w godz. 8.00-15.00,  tel. 58 6688490. Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można wnieść ustnie do protokołu, pocztą elektroniczną na adres: a.narwojsz@gdynia.pl lub pisemnie na adres: Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
 Obwieszczenie umieszcza się: od dnia  10 października do dnia 25 października 2019 r.
na stronie internetowej Urzędu miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (V piętro, obok pok. nr 521),
 
z up. Prezydenta Miasta
mgr Andrzej Narwojsz
Geolog powiatowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Andrzej Narwojsz
Data wytworzenia informacji: 10.10.2019
Data udostępnienia informacji: 10.10.2019