Zawiadomienie o wydanej dec. środowiskowej - os. Sokółka Zielenisz w Gdyni

ROD.6220.6.2018.JS                                                                                  Gdynia, 20.05.2019r.                                                                                                                                                      
 
ZAWIADOMIENIE
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
z dnia 20.05.2019r.
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)
 
zawiadamia się o:
 
o wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja z dnia 20.05.2019r. nr: ROD.6220.6.2018.JS) dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi, parkingami samochodowymi, osiedle Sokółka Zielenisz, dz. nr 5253 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino w Gdyni oraz infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 3172, 3173, 3171, 3587, 3593, 3594, 3598, 3599, 3603, 3174, 3135, 3602 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino w Gdyni dla wnioskodawcy Grupy Inwestycyjnej Hossa S.A. z Gdyni reprezentowanej przez pełnomocnika
 
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym:
- uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (postanowienie z dnia 4.04.2019r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.4221.9.2019.AT.2);
- opinią dotyczącą warunków realizacji wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia 25.01.2019r. znak: NS.4341.2.2019 (W/376/2019, W/377/2019), można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta  Gdyni, ul. 10 Lutego 24.  
W publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem 140/2019, zamieszczono dane o ww. decyzji  środowiskowej. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku znajduje się na stronie internetowej  www.ekoportal.pl.
 
 
 
 
 
 
 
Zawiadomienie umieszcza się: 
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni w siedzibie Wydziału Środowiska przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni (V piętro, obok pok. nr 521),
- w miejscu planowanej inwestycji, 
- w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu pod adresem www.gdynia.pl/bip.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Jakub Sokolnicki
Data wytworzenia informacji: 20.05.2019
Data udostępnienia informacji: 20.05.2019