Zawiadomienie o wydaniu doś-przebudowa gazociągu przesyłowego relacji Juszkowo-Wiczlino

ROD.6220.13.2018.IP  
Gdynia, dn. 15.05.2019r.
 
ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Gdyni
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),  zawiadamia się:
o wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji znak ROD.6220.13.2018.IP z dnia 15.05.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
przebudowa gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo – Wiczlino w zakresie:
- przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego w miejscowości Juszkowo,
- przebudowy gazociągu na odcinku odgałęzienie DN 80 Karczemki w miejscowości Dobrzewino,
- przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego na terenie węzła Wiczlino.
dla wnioskodawcy: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM SA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.
 
Z treścią decyzji oraz z dokumentami dotyczącymi sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 07.11.2018r. znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.276. 2018.PW.2, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 06.09.2018r. znak GD.ZZŚ.3.435. 300.2018.AK.1, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia 02.08.20018r. znak NS.4340.18.2018 oraz z dnia 11.09.2018r. znak NS.4340.21.2018, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z dnia 08.08.20018r. znak NS.464.19.2018.SD.1 oraz z dnia 29.08.2018r. znak NS.464.19. 2018.SD.2, oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie z dnia 10.08.2018r. znak SE.ZNS-80.4910.26.PL/2018, uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, pok. 519.
 
Dane o przedmiotowej decyzji zostały umieszczone na stronie internetowej www.ekoportal.pl w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 137/2019.
 
Niniejsze zawiadomienie umieszcza się :
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip ,
- w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański – Urząd Miasta Pruszcz Gdański,
- w Gminie Pruszcz Gdański – Urząd Gminy Pruszcz Gdański,
- w Gminie Szemud – Urząd Gminy Szemud,
- w miejscu planowanej inwestycji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Pichola
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Pichola
Data wytworzenia informacji: 16.05.2019
Data udostępnienia informacji: 16.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2019 10:14 Aktualizacja treści Iwona Pichola