Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni

Powołuje się Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni, zwaną dalej "Powiatową Radą", będącą organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Gdyni w następującym składzie:

1. Bartosz Bartoszewicz - Wiceprezydent Miasta Gdyni
2. Angelika Boniuszko - Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło w Gdyni
3. Ewa Dygaszewicz - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Wojewódzkiego
4. Kordian Kulaszewicz - Prezes Zarządu Fundacji Adaptacja
5. Magdalena Madajczyk - Prezes Zarządu Fundacji Dogtor

Kadencja Powiatowej Rady trwa 4 lata.

Regulamin pracy Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni
1. Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady zwołuje Prezydent Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia powołania Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Powiatowej Rady członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady tworzą Prezydium Powiatowej Rady i są wybierani na okres jednego roku.
4. Posiedzenia Powiatowej Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
5. Na posiedzeniach omawiane są w szczególności sprawy dotyczące: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, opiniowane i oceniane programy działań oraz projekty uchwał na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość rozpatrzenia spraw obiegiem za pomocą systemu elektronicznego.
7. Opinie Powiatowej Rady w sprawach należących do zakresu jej działania są zapisywane w protokole i podpisywane przez Przewodniczącego Rady.
8. Prezydium Rady przygotowuje coroczne sprawozdania z działalności Rady.
9. Obsługę techniczno-biurową Powiatowej Rady prowadzi Gdyńskie Centrum Zdrowia a obsługę prawną - radca prawny Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
10. W posiedzeniach Powiatowej Rady uczestniczy pracownik Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 03.11.2015
Data udostępnienia informacji: 22.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 14:09 Korekta Joanna Kowalewska
05.02.2018 10:43 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.02.2016 14:30 Korekta Michał Kowalski
22.02.2016 12:46 Dodanie informacji Michał Kowalski