Ogłoszenie o możliwości pozyskania dotacji na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska

Ogłoszenie do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia Nr 142/18/VIII/R z dnia 06.12.2018 r. oraz Uchwały Nr XXXVI/765/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie  określenia trybu postępowania udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie dotacji na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu powietrza na terenie Miasta Gdyni.

I. Postępowanie o udzielenie dotacji celowej obejmuje następujące zadania:
Przedmiotem zadania objętego dotacją jest prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku monitoringu atmosfery na terenie Gdyni w automatycznych stacjach pomiarowych zgodnie z wymaganiami Państwowego Monitoringu Środowiska.
Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na:
- prowadzeniu pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza: ditlenku siarki SO2, tlenku azotu  NO, ditlenku azotu NO2, tlenku azotu NOX, pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla CO, ditlenku węgla CO2 oraz ozonu O3 wraz z parametrami meteorologicznymi, w stacjach automatycznych, metodami referencyjnymi lub ekwiwalentnymi.
- utrzymywaniu analizatorów i urządzeń wspomagających w stałej sprawności technicznej wraz
z ewentualną ich modernizacją, zapewnienie serwisu i dostawy części zamiennych,
- bieżącej obsłudze stacji obejmującej: bezpieczeństwo danych pomiarowych (nadzór nad zasilaniem energetycznym i komunikacyjnym),
- bieżącej obsługi 10 mierników do prowadzenia pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza wraz
z systemem zarządzania ich pracą, prezentacją danych w internecie oraz z ich utrzymaniem w stałej sprawności technicznej,
- bieżącej obsłudze jednostki centralnej (zbierającej, archiwizującej i przetwarzającej dane ze stacji pomiarowych), polegającej na kontroli jakości danych,
- bieżącej obsłudze monitora informacyjnego zamontowanego w holu Urzędu Miasta, polegającej
na dostarczaniu online wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza, parametrów meteorologicznych wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa danych,
- oddziaływaniu na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez udział i organizację akcji szkoleniowo-edukacyjnych,
- opracowywaniu miesięcznych i rocznego raportu o jakości powietrza atmosferycznego oraz innych opracowań wymaganych przez organy stanowiące,
- zarządzaniu informacją o jakości powietrza obejmującą przekazywanie danych do WIOŚ, europejskich sieci monitoringu i wspomaganie regionalnego systemu zarządzania informacją o jakości powietrza,
- utrzymaniu strony internetowej zawierającej aktualne wyniki pomiarów i prognoz.
II. Przewidywana kwota dotacji wynosi 200 000 zł brutto.
III. Podmioty ubiegające się o dotacje zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
a.         wniosku o udzielenie dotacji z opisem i budżetem zadania, którego realizacja ma być dotowana,
b.        dokumentów określających status prawny wnioskodawcy, w tym przedmiot jego działania i sposób reprezentacji.
IV. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a.      merytoryczna wartość oferty, w tym: harmonogram działań, korzyści dla lokalnego środowiska wynikające z realizacji zadania, współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu,
b.      budżet zadania, w tym: koszt realizacji zadania, współudział innych źródeł finansowania,
c.      możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje i doświadczenie
w dziedzinie realizacji zadań z zakresu monitoringu atmosfer, osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania.                                                                                                                                             
V. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. W przypadku ofert wysłanych pocztą, liczy się data wpływu do kancelarii ogólnej UM Gdyni.
Ostateczny termin składania ofert upływa 28 grudnia 2018 r. o godz. 16:00.
VI. Miejsce i termin rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie dotacji celowej:
Miejscem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie dotacji celowej jest Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Termin rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie dotacji celowej: do 31 grudnia 2018 r.

Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Środowiska, ul. 10-go Lutego 24 (tel. 58 668-84-80) w godz. 8.00-16.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 07.12.2018
Data udostępnienia informacji: 07.12.2018