OTWARTY KONKURS OFERT projektowanie elementów rozwijających przestrzeń Witomino-RadiostacjaPREZYDENT MIASTA GDYNI 
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 roku
 
1. Podstawa prawna konkursu
1.1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
1.2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506).
1.3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
1.4. Uchwała Rady Miasta Gdyni nr III/24/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.
 
2. Ogłaszający konkurs
2.1. Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
 
3. Obsługa merytoryczna konkursu
3.1. Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
ul. Żeromskiego 31
81-346 Gdynia
tel. 58 727 39 01
email: lis@lis.gdynia.pl
 
Prowadzący konkurs:
Monika Listwoń – tel. 58 727 39 21; e-mail: m.listwon@lis.gdynia.pl
 
3.2. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
3.2.1. w skróconej treści w Biuletynie Rady i Prezydenta Ratusz,
3.2.2. w pełnej treści:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz Laboratorium Innowacji Społecznych,
b. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Laboratorium Innowacji Społecznych,
c. na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
4. Rodzaj zadania
4.1. Zadanie własne gminy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ładu przestrzennego.
4.2. Nazwa zadania: Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja.
4.3. Cele merytoryczne, które powinny być realizowane poprzez działania proponowane przez oferentów:
4.3.1. wzrost aktywności społecznej i kształtowanie postaw społecznych mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja;
4.3.2. wprowadzenie w przestrzeni publicznej osiedla elementów, instalacji lub form wizualnych/przestrzennych budzących tożsamość i identyfikację obszaru rewitalizacji i jego mieszkańców.
4.4. Niniejsze zadanie publiczne jest realizowane w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
4.5. Obszar realizacji niniejszego zadania jest objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026.
 
5. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
5.1. Zleceniodawca zlecający zadanie przekaże podmiotowi, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, środki finansowe w formie dotacji w okresie od 15 lipca 2019 r. do
30 listopada 2019 r. w wysokości do 35.000,00 zł.
5.2. Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
5.2.1. zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
5.2.2. zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania
z ważnych  przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
5.3. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na realizację zadania wskazanego w ogłoszeniu.
 
6. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację
6.1. Uprawnione do złożenia oferty są:
6.1.1. organizacje pozarządowe:
6.1.1.1 nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
6.1.1.2 nie działające w celu osiągnięcia zysku,
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub następujące podmioty:
6.1.2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
6.1.3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
6.1.4. spółdzielnie socjalne,
6.1.5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.),  które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
6.2. Podmioty składające ofertę w otwartym konkursie nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
6.3. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą składać ofertę, niezależnie od zarządu głównego.
 
7. Zasady przyznawania dotacji
7.1. Wnioskowana kwota na realizację projektu może stanowić 100% planowanego budżetu zadania, niemniej w ocenie ofert brana będzie pod uwagę wysokość finansowego wkładu własnego deklarowana przez organizację.
7.2. W przypadku zaproponowania finansowego wkładu własnego, pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa o wsparciu realizacji zadania publicznego.
7.3. Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
7.4. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może złożyć ofertę wspólną.
7.5. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać przyznana dotacja na więcej niż jedno zadanie.
7.6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot wyłoniony w konkursie ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania zgodnie z sugestiami Komisji oceniającej.
7.7. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania nie mogą być przeznaczone na finansowanie: 
7.7.1. wydatków, które znajdują pokrycie ze środków Unii Europejskiej, budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych środków w ramach odrębnych dotacji,
7.7.2. pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
7.7.3. zakupu budynków lub lokali, zakup gruntów,
7.7.4. zakupu środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości {Dz.U. z 2019 r. poz. 351} oraz art. 16 a ust. 1 w zw. z art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych {Dz. U. z 2019 r. poz. 865}), których wartość brutto przekracza 10.000 zł,
7.7.5. działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
7.7.6. udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
7.7.7. działalności politycznej lub religijnej,
7.7.8. zakupu środków transportu,
7.7.9. zakupu artykułów spożywczych.
7.8. Wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z realizowanym zadaniem.
7.9. Za koszty kwalifikowane w ramach zadania uznaje się koszty dotyczące kształtowania postaw społecznych i włączania lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty, które:
7.9.1. są niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania,
7.9.2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
7.10. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
7.11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Termin realizacji zadania
8.1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 15 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.
 
9. Warunki realizacji zadania
9.1. W ramach niniejszego zadania finansowana będzie działalność dotycząca projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, realizująca cele, o których mowa w pkt 4.3 niniejszego ogłoszenia, na terenie osiedla objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 oraz projektem pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
9.2. Zadanie powinno zostać zrealizowane w granicach i być adresowanym do mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja - podobszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gdyni oraz objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, przyjętym Uchwałą nr XXX/721/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 roku.
9.3. Zadanie nie może kolidować z przedsięwzięciami, które zostały zaplanowane dla tego podobszaru w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 i będą prowadzone w okresie realizacji tego programu. Lista przedsięwzięć została określona w podrozdziale 8.6 Gminnego Programu Rewitalizacji oraz na załączniku graficznym do Gminnego Programu Rewitalizacji.
9.4. Proponowana lokalizacja realizacji zadania publicznego:
a) garaże przy ul. Uczniowskiej – mural na ścianie garaży.
9.5. Oferent może zaproponować inne miejsce realizacji zadania. Wybór miejsca realizacji zadania powinien zostać poprzedzony w szczególności rozpoznaniem terenowym oraz analizą treści Gminnego Programu Rewitalizacji.
9.6. W obrębie podobszaru rewitalizacji realizację wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych określonych w GPR zaplanowano w trybie konkursu architektoniczno-urbanistycznego, w tym: konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Sąsiedzkiego przy skrzyżowaniu ulic Chwarznieńskiej i Rolniczej oraz konkurs na koncepcję ciągu pieszego prowadzącego ulicami Uczniowską, Widną w kierunku ulicy Rolniczej.
W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniona została koncepcja, która będzie stanowić postawę do opracowania dokumentacji projektowej budynku Centrum Sąsiedzkiego www.gdynia.pl/rewitalizacja „Wybrano Projekt Centrum Sąsiedzkiego na Witominie”.
9.7. W obrębie podobszaru rewitalizacji przeprowadzony został proces analizy stanu przestrzeni publicznych stanowiący podstawę do opracowania Wytycznych projektowych dla przestrzeni publicznych w Witominie-Radiostacji w Gdyni. Dokument ten jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych www.gdynia.pl/bip/lis w zakładce Rewitalizacja.
9.8. Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na:
9.8.1. przeprowadzeniu działań artystycznych, projektowych, warsztatowych oraz realizacji stałych elementów/form wizualnych w ogólnodostępnej przestrzeni, nadających tożsamość specyficznym lokalizacjom na terenie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, na podstawie autorskiej koncepcji zaproponowanej w ofercie realizacji zadania publicznego,
9.8.2. włączeniu lokalnej społeczności w realizowane działania artystyczne, projektowe, warsztatowe poprzez indywidualnie zaproponowane, adekwatne narzędzia i formy partycypacji wybranych grup mieszkańców dzielnicy,
9.8.3. prowadzeniu regularnej akcji informacyjnej, zachęcającej mieszkańców i podmioty uczestniczące w procesie rewitalizacji dzielnicy do włączania się w działania na rzecz zmiany swojego najbliższego otoczenia,
9.8.4. ewentualnych działaniach towarzyszących, w szczególności edukacyjnych, związanych z kulturą i sztuką w przestrzeni publicznej.
9.9.  Zadanie powinno zostać zrealizowane na terenie ogólnodostępnym, którego codziennym użytkownikiem może być w szczególności każdy z mieszkańców podobszaru rewitalizacji. Istnieje możliwość prowadzenia części prac przygotowawczych poza podobszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z uzasadnionych powodów.
9.10. W przypadku realizacji zadania na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni Oferent jest zobowiązany do uzyskania zgody podmiotu zarządzającego terenem publicznym na jego zajęcie.
9.11. W przypadku realizacji zadania na terenie, który nie jest własnością Gminy Miasta Gdyni, Oferent powinien uzyskać zgodę właściciela tego terenu na realizację zadania publicznego.
9.12. Realizacja zadania powinna zostać odpowiednio udokumentowana (np. w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, list obecności z organizowanych wydarzeń).
9.13. W przypadku, gdy podmiot (Oferent) realizujący zadanie prowadzi w tym samym obiekcie więcej niż jedno zadanie lub realizuje zadania dla różnych Zleceniodawców, zobowiązany jest do opracowania i stosowania wskaźnika podziału kosztów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, kosztów wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracji.
9.14. Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego przez siebie rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
9.15. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów i uznaje się za zgodne z umową, jeżeli zwiększenie sumy wydatków finansowanych z dotacji w ramach ww. kosztów wykazanej w sprawozdaniu z realizacji zadania jest maksymalnie do 10,00% względem sumy tych kosztów określonych w umowie.
9.16.  Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz zapisy uzgodnione i zaakceptowane przez Zleceniodawcę w ofercie realizacji zadania publicznego.
9.17. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, zostanie zobowiązany w umowie do:
9.17.1. racjonalnego gospodarowania środkami pochodzącymi z dotacji realizując zadanie w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także uwzględniający zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania jak najlepszych efektów z ponoszonych nakładów;
9.17.2. przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, związanej z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku zakończenia przez Zleceniodawcę projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
9.17.3. uzgodnienia projektu stałych elementów/form wizualnych z właściwymi jednostkami i instytucjami, które zostaną wskazane w umowie, o ile będzie to miało zastosowanie;
9.17.4. dokumentowania działań zaplanowanych w ofercie realizacji zadania publicznego (np. w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, list obecności),
9.17.5.  stosowania na dokumentach i korespondencji logotypów właściwych dla właściwego funduszu i programu UE, których wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego.
 
10. Termin składania ofert
10.1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 28 czerwca 2019 r. do godziny 23:59:59.
10.2. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
10.3. W ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:
10.3.1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Laboratorium Innowacji Społecznych,
10.3.2. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Laboratorium Innowacji Społecznych,
10.3.3. na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
11. Tryb składania ofert
11.1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
11.2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 1 lipca 2019 r. do godziny 12:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty, o których mowa w pkt 12.1.2 i 12.1.4 niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta (uwaga: nie ma potrzeby drukowania pełnej treści oferty). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja“.
11.3. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.
11.4. Oferta realizacji zadania publicznego sporządzona zgodnie z obowiązującym wzorem powinna zawierać w szczególności:
11.4.1. autorską koncepcję działań artystycznych, projektowych, warsztatowych oraz sposobu realizacji zaprojektowanych, stałych elementów wizualnych nadających tożsamość specyficznym lokalizacjom na terenie dzielnicy, wraz ze wskazaniem form i sposobów angażowania mieszkańców w realizację zadania publicznego wraz z uzasadnieniem, przy uwzględnieniu charakterystyki analizowanego podobszaru rewitalizacji przedstawionej w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026,
11.4.2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego ze szczegółową argumentacją wyboru, potwierdzającą znajomość specyfiki miejsca,
11.4.3. kalkulację przewidywanych kosztów odnoszących się do zakresu realizacji zadania,
11.4.4. informację o wcześniejszej działalności Oferenta.
11.5. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających wspólnie. Oferta wspólna sporządzona zgodnie z obowiązującym wzorem powinna dodatkowo zawierać:
11.5.1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
11.5.2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, wobec organu administracji publicznej.
11.6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
11.7. Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę.
W przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nie posiadający osobowości prawnej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny to oddział lub ośrodek traktowany jest jako odrębna organizacja.
11.8. Otwarty konkurs ofert może zostać rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie zgłoszona jedna oferta.
11.9. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną.
11.10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.11. Za poprawność złożonej oferty odpowiada Oferent składający ofertę.
11.12. Oferta winna być przygotowana i złożona w sposób jasny i czytelny.
11.13. Oferta podmiotu, który wygra konkurs, stanowić będzie (w części zaakceptowanej przez Zlecającego) integralną część umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 
12. Wymagane dokumenty
12.1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do dołączyć do oferty następujące załączniki:
12.1.1. aktualny odpis z innego niż KRS rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - dotyczy tylko niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu,
12.1.2. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru,
12.1.3. kopię aktualnego statutu,
12.1.4. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji – wyłącznie w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane w KRS do reprezentacji,
12.1.5. inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności, na które Oferent powołuje się w ofercie (np. umowy, wstępne zgody, oświadczenia, zaświadczenia, życiorysy, listy intencyjne).
12.2. Załączniki, o których mowa w pkt 12.1.2, 12.1.4, muszą być złożone w formie papierowej, wyłącznie w oryginale, wraz z potwierdzeniem złożenia oferty. 
12.3. Do zawarcia umowy ze Zleceniodawcą, podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, zobowiązany jest do dostarczenia:
12.3.1. informacji o składzie osób reprezentujących Oferenta: imiona i nazwiska osób, numery i serie dowodów osobistych, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktów roboczych,
12.3.2. umowy pomiędzy podmiotami, które złożyły ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 
13. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu
13.1. Treść ogłoszenia konkursu można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych lub uzyskać w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia.
 
14. Tryb wyboru oferty oraz kryteria oceny
14.1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej (kryterium oceny ustawowej oraz kryterium oceny dodatkowej) przez Komisję Oceniającą powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni.
14.2. Komisja Oceniająca dokona oceny złożonych ofert na posiedzeniu.
14.3. Komisja Oceniająca do oceny ofert zastosuje ujednoliconą Kartę Oceny Oferty przyjętą Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5426/16/VII/R z dnia 6 grudnia 2016 roku.
14.4. Rozpatrywane będą oferty:
14.4.1. złożone przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie;
14.4.2. prawidłowo zgłoszone w systemie www.witkac.pl wraz z wydrukowanym potwierdzeniem;
14.4.3. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
14.4.4. dla których w terminie i prawidłowo dostarczono pisemne potwierdzenie złożenia oferty i pozostałe dokumenty w formie papierowej, o których mowa w pkt XII.1 niniejszego ogłoszenia;
14.4.5. zgodne z założeniami konkursu.
14.5. Ocena formalna oferty na podstawie kryteriów wskazanych w części I Karty Oceny Oferty dokonywana jest przez pracownika Laboratorium Innowacji Społecznych prowadzącego konkurs.
14.6. Przyjmuje się następujące kryteria merytoryczne, które będą brane pod uwagę przez Komisję Oceniającą przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
14.6.1. kryteria oceny ustawowej (łącznie do 60 punktów):
a. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta w czasie – harmonogram i w przestrzeni – forma możliwa do wykonania, zgodna z obowiązującymi przepisami [TAK/NIE],
b. analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków [do 5 pkt],
c. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania [do 15 pkt],
d. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł [do 10 pkt],
e. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie [do 30 pkt].
14.6.2. kryteria oceny dodatkowej (łącznie do 40 punktów):
a. Wpływ na przestrzeń publiczną. Najwyżej będą oceniane oferty, które zawierają adekwatne i trafne propozycje rozwiązań w zakresie rozwoju oraz poprawy jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej w obrębie podobszaru rewitalizacji w kontekście jego specyfiki [do 15 pkt].
b. Partycypacja. Najwyżej będą oceniane oferty, które zakładają adekwatny dobór form i narzędzi włączania lokalnej społeczności w realizowane działania w odniesieniu do założonych celów [do 15 pkt].
c.  Oddziaływanie. Najwyżej oceniane będą oferty, które proponują najbardziej trafne, z poszanowaniem zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, rozwiązania w zakresie budowania tożsamości miejsca oraz zmiany wizerunku podobszaru rewitalizacji „na zewnątrz” [do 10 pkt].
14.7. Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku oceny merytorycznej wynosi 60 punktów.
 
15. Termin dokonania wyboru oferty
15.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu.
15.2. Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
15.3. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo:
15.3.1 do unieważnienia konkursu z uwagi na brak złożonych ofert lub brak ofert spełniających wymogi zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
15.3.2 zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,
15.3.3  zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
15.4. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nie przysługuje odwołanie.
15.5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone:
15.5.1. w Biuletynie Rady i Prezydenta Ratusz,
15.5.2. w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych,
15.5.3. na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Laboratorium Innowacji Społecznych,
15.5.4. na stronie internetowej www.gdynia.pl.
15.6 Szczegółowe warunki finansowania i rozliczania zadania publicznego będzie regulować  umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Oferentem wybranym w wyniku konkursu.
 
16. Sprawozdawczość
16.1. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania:
16.1.1. na podstawie zawartej umowy może zostać wezwany do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego, a sprawozdanie to powinno zostać dostarczone w  terminie 30 od dnia doręczenia wezwania.
16.1.2. zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w terminie do 30 dni od dnia zakończeniu realizacji zadania.
16.2. Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
16.3. O terminie złożenia sprawozdania decyduje:
16.3.1. data stempla pocztowego w przypadku  sprawozdań wysyłanych pocztą,
16.3.2. data wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych w przypadku sprawozdań złożonych osobiście.
 
17. Kontrola realizacji zadania
17.1. Kontrola i ocena realizacji zleconego zadania publicznego może nastąpić w siedzibie Zleceniodawcy lub w siedzibie podmiotu realizującego zadanie publiczne i jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych.
17.2. Kontrola realizacji zadania publicznego może być przeprowadzona w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu.
17.3. W trakcie prowadzonej kontroli Zleceniodawca ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania, celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania.
17.4. Realizowane zadanie może podlegać kontroli przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz inne podmioty i instytucje uprawnione do prowadzenia czynności kontrolnych projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja. Kontrola może odbywać się zarówno na etapie realizacji zadania, jak również po jego zakończeniu przed upływem okresu trwałości, o którym mowa w pkt 9.17.2, zarówno w miejscu realizacji, jak i w siedzibie podmiotu realizującego zadanie publiczne.
 
18. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

Nazwa zadania
i termin realizacji
Kwota rozliczonej
dotacji w roku 2018
Kwota przekazanej
dotacji w roku 2019
Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja. 29.813,14 zł 2.650,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 07.06.2019
Data udostępnienia informacji: 07.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2019 13:22 Inne Ksenia Pisera
07.06.2019 13:17 Dodanie informacji Ksenia Pisera