Otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji Projektu.PREZYDENT MIASTA GDYNI ogłasza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji Projektu:


Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności
w dzielnicy Oksywie (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT) realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla dzielnicy Oksywie.

Nabór jest prowadzony w trybie art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), z uwzględnieniem zapisów Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 28 października 2015 roku oraz Uchwały nr III/24/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Liderem projektu jest Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni.

Zakres działalności Partnera winien być zgodny z celami Projektu obejmującymi zwiększanie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do rodzin (w tym rodzin wielodzietnych) znajdujących się na różnych etapach rozwoju oraz dzieci i młodzieży w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Partnerowi zostaną powierzone działania - adresowane do dzieci, w tym najmłodszych, oraz młodzieży - których celem rozwój kompetencji społecznych, samodzielności, samoorganizacji, współuczestnictwa w grupie, umiejętności komunikacyjnych, umiejętności z zakresu rozpoznawania emocji i innych.

Przewidywana kwota na realizację działań przez Partnera wyłonionego w niniejszym naborze wynosi nie więcej niż 29.500,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset 00/100) do końca realizacji Projektu.

Adresatami Projektu są rodziny (rodzice z dziećmi oraz dzieci i młodzież) zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujące w podobszarze rewitalizacji obejmującym dzielnicę Oksywie, którego granice zostały wyznaczone w Uchwale nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Gdyni.

Zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie, Projekt jest realizowany do 31 grudnia 2021 roku. Zakładane jest wydłużenie realizacji Projektu. Działania skierowane do uczestników Projektu realizowane przez Partnera trwać będą od maja/czerwca 2019 r. do końca realizacji Projektu.

Szczegółowe zasady naboru oraz kryteria wyboru Partnera określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Nabór jest prowadzony w okresie od dnia 21 marca 2019 roku do dnia 10 kwietnia 2019 roku.

Organizatorem naboru jest Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą przy ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia; tel.: 58 727 39 01, fax: 58 727 39 00. Informacji w sprawie naboru udziela Monika Listwoń – tel. 58 727 39 21, m.listwon@lis.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 20.03.2019
Data udostępnienia informacji: 20.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2019 10:22 Inne Ksenia Pisera