Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Referat Podatków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 407

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-82-66

Fax: 58 620-04-48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Podatnicy zobowiązani są
- składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej sprawy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia
Sposób załatwienia sprawy: Deklaracje na podatek leśny oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 bądź w pokoju nr 407 IV piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.
Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia 15 każdego miesiąca.
W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł). Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w zawiadomieniu przesłanym do podatnika. Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A.:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym za dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)
Uchwała Nr XVI/361/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)
Inne informacje: W przypadku niezłożenia deklaracji na podatek leśny lub korekty deklaracji na podatek leśny organ podatkowy wszczyna postepowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku leśnym.
W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2019 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2018 roku na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1821) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r., wyniosła 191,98 zł za 1 m3.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Po przeliczeniu, stawka podatku leśnego w 2019 roku wynosi 42,2356 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów chronionych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,1178 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jeanette Maczkowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 22.09.2006
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.08.2019 13:50 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.07.2019 17:00 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:43 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:05 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 15:50 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 15:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 15:04 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 15:04 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 13:37 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
05.06.2017 10:20 Korekta Michał Kowalski