Praca- Główny Księgowy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego
w Przedszkolu Nr 27 „Malutkowo” w Gdyni, ul. Wiejska 30 

I. Nazwa i adres jednostki:
Przedszkole Nr 27  „ Malutkowo” w Gdyni, ul. Wiejska 30
tel./fax 58 623 05 15
II. Określenie stanowiska:
Główna Księgowa:  ½ etatu – 20 godzin roboczych  w tygodniu.
Zatrudnienie : 1 kwiecień 2019 r.
III. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie i praktyka zawodowa:
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych kandydat na stanowisko Głównego Księgowego musi spełniać jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Ogólne i stanowiskowe:
- ma obywatelstwo polskie i/lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
-    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
- posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego;
- posiada bardzo dobrą znajomość Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o rachunkowości, Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wraz z aktami wykonawczymi;
-  umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do prowadzenia księgowości jednostki pakietu ProgMan i Płatnik oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem pakietu MS Office (szczególnie MS Word i MS Excel).
 
IV. Wymagania dodatkowe:
1. Mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.
2. Znajomość przepisów z zakresu: prawa oświatowego – Karty Nauczyciela, prawa pracy, finansów
i zamówień publicznych, podstawowych zagadnień z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego i cywilnego.
3. Umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole.
4. Komunikatywność i otwartość, życzliwość, rzetelność.
 
V. Ogólny zakres zadań i obowiązków na stanowisku:
1.      Prowadzenie rachunkowości przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polegające zwłaszcza na:
a)      zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów
w sposób zapewniający:
1.)       właściwy przebieg operacji gospodarczych,
2.)       ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola,
b)      bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
1.)       terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
2.)       ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
3.)       prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 
2.      Powadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
a)      wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji przedszkola,
b)      zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez przedszkole,
c)      przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d)      zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań.
3.      Analizie wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych
i innych będących w dyspozycji przedszkola.
 
4.      Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a)      zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
b)      kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych
 
5.      Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 
VI. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny,
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku głównego księgowego;
6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114
z późn. zm.)
7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
9. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i pełnym korzystaniu z praw publicznych;
Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzania procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260).
 
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedszkole Nr 27 „Malutkowo” w Gdyni, ul. Wiejska 30
Do dnia 11.03.2019r. do godz.13:00. Gabinet Dyrektora Przedszkola
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
 
„Nabór na stanowisko – Główny Księgowy”. Decyduje data wpływu.
 
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o  terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub
e-mailowo.
 
W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Ministerstwa Sprawiedliwości –Krajowego Rejestru Karnego
Informacja o wyniku naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia.
 
Dyrektor Anna Smolińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Smolińska
Wprowadził informację: Małgorzata Ziętkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Ziętkiewicz
Data wytworzenia informacji: 22.01.2019
Data udostępnienia informacji: 22.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2019 12:29 Korekta Małgorzata Ziętkiewicz
23.01.2019 12:35 Aktualizacja treści Dominika Wałkowska
22.01.2019 12:52 Inne Małgorzata Ziętkiewicz
06.11.2018 10:03 Aktualizacja treści Małgorzata Ziętkiewicz
06.11.2018 09:59 Aktualizacja treści Małgorzata Ziętkiewicz
29.06.2017 12:15 Korekta Małgorzata Ziętkiewicz
26.01.2016 12:33 Aktualizacja treści Małgorzata Ziętkiewicz
18.09.2015 13:54 Aktualizacja treści Małgorzata Ziętkiewicz
02.07.2013 14:04 Aktualizacja treści Małgorzata Ziętkiewicz
14.03.2013 12:10 Dodanie informacji Małgorzata Ziętkiewicz