Praca-specjalista ds płac

Nabór na stanowisko specjalista ds płac
              w Przedszkolu Nr 27 „Malutkowo” w Gdyni, ul. Wiejska 30

I. Nazwa i adres jednostki:
Przedszkole Nr 27  „ Malutkowo” w Gdyni, ul. Wiejska 30
tel./fax 58 623 05 15
II. Określenie stanowiska:
Specjalista ds. płac: ¼ etatu – 10 godzin roboczych  w tygodniu.
Zatrudnienie : 1 kwiecień 2019 r.
Do naboru może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458) oraz posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:
 
III. Wymagania niezbędne:
1.      Obywatelstwo polskie
2.       Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
3.       Niekaralność za przestępstwa umyślne;
4.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
5.      Posiadanie  następujących kwalifikacji zawodowych:
- wykształcenie wyższe i min. 2 letnie doświadczenie zawodowe lub 
- wykształcenie średnie i min. 5 letnie doświadczenie zawodowe
 
6.       Dobra znajomość komputera , MS Office;
7.      Bardzo dobra znajomość tematyki wynagrodzeń dla pracowników i programów płacowych.
 
IV. Wymagania pożądane:
1.      Samodzielność i kreatywność, sumienność;
2.      Znajomość regulacji prawnych z zakresu: administracji samorządowej, prawa pracy, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej;
3.      Znajomość obsługi programów: ProgMan Kadry, Płatnik oraz SIO
4.      Umiejętność interpretowania przepisów z zakresu m.in. prawa oświatowego,  Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy.
 
V. Ogólny zakres zadań  na stanowisku:
 
1. Terminowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
    oraz umowy zlecenie;
2. Naliczanie na podstawie dokumentów źródłowych i terminowa wypłata innych należności
    tj:  za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, nagrody, świadczenia z ubezpieczenia
    społecznego w razie choroby i macierzyństwa, należności z tytułu umów zleceń;
3.  Sporządzanie list płac dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi;
4.  Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych pracowników;
5. Czuwanie nad dokumentami płacowymi w zakresie ich prawidłowości;
6.  Obsługa w zakresie zawieranych umów cywilno-prawnych;
7. Wydawanie pracownikom oraz innym uprawnionym organom zaświadczeń o wynagrodzeniu w tym
     prowadzenie ewidencji wydawanych zaświadczeń;
8. Prowadzenie prawidłowej dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym;
9. Sporządzanie i przekazywanie do GUS wymaganych sprawozdań płacowo-kadrowych;
10.Sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku.


VI. Wymagane dokumenty:
1.      CV, list motywacyjny;
2.       Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
3.      Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
4.      Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458);
5.      Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku;
 
Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzania procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260).
 
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Przedszkole Nr 27 „Malutkowo” w Gdyni, ul. Wiejska 30
Do dnia 11.03.2019r. do godz.13:00. Gabinet Dyrektora Przedszkola
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
„Nabór na stanowisko – Specjalista do spraw płac”
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o  terminie rozmowy wstępnej.
W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Ministerstwa Sprawiedliwości –Krajowego Rejestru Karnego
Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Gdynia.

Dyrektor Anna Smolińska 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Smolińska
Wprowadził informację: Dominika Wałkowska
Data wytworzenia informacji: 23.01.2019
Data udostępnienia informacji: 23.01.2019