INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zespół Placówek Specjalistycznych zatrudni inspektora ochrony          danych.
Umowa o pracę na 2/5 etatu ,tj.  16 godz. tygodniowo
Kontakt:
E-mali info@zpsgdynia.pl
Telefon 58 667 40 89
Wymagania:
- wykształcenie wyższe:
- umiejętność pracy w zespole i pracy zadaniowej

Obowiązki:
1.Pełnienie obowiązków IOD zgodnie z art.39 RODO tj. w szczególności:
2.Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, przeprowadzanie audytów i opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla Administratorów Danych.  
3.Opracowania i aktualizacja dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz nadzorowanie przestrzegania zasad w niej określonych. 
4.Prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. 
5.Współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowegodla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w zakresie naruszeń zgodnie z art. 33     
RODO w placówkach pomocy społecznej.

Oferujemy:
- umowę o pracę w wymiarze 2/5 etatu
- pracę w zgranym i doświadczonym zespole
- system premiowy
- dodatek stażowy
- wynagrodzenie brutto 1 600,00 zł
Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni,  zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Specjalistycznych 
im. K. Lisieckiego "Dziadka", ul. Wejherowska 65, 81-049 w Gdyni.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem e-mail:i...@zpsgd... wyświetl e-mail .
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania aktualnej rekrutacji w przypadku jej prowadzenia na stanowiska nieurzędnicze, a w przypadku realizacji procedury konkursowej na stanowiska urzędnicze bądź kierownicze stanowiska urzędnicze - przez okres 2 lat wymagany przepisami prawa, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich zebrania, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a.prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) 
w przypadku, gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- wniosła Pani / wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- cofnęła Pani / cofnął Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy była to jedyna przesłanka przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d.Prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, potrzebuje ich Pani / Pan do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń,
- wniosła Pani / wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją  przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec  tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
6.Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane 
do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 
Prosimy o dodanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, oraz innych dokumentach, dla celów rekrutacji prowadzonej przez Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka", ul. Wejherowska 65, 81-049 w Gdyni. 
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE."Zespół Placówek Specjalistycznych zatrudni inspektora ochrony danych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 04.12.2018
Data udostępnienia informacji: 04.12.2018