Inspektor ds. księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora ds. księgowych w Dziale Finansowo - Księgowym


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu sierpniu 2018 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
Liczba etatów:  1,0 etatu
 
Główne obowiązki:

1) Sprawdzanie kompletności dokumentów finansowych będących podstawą dokonywania przelewów na poczet poszczególnych kontrahentów.
2) Sprawdzanie złożonych podpisów na dokumentach finansowych przez osoby do tego upoważnione pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym, legalności, celowości, gospodarności i zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych przed dokonaniem przelewów.
3) Analizowanie i sprawdzanie terminów płatności.
4) Wprowadzanie dokumentów źródłowych do systemu OTAGO Ratusz, moduł WYBUD.
5) Bieżące przekazywanie przelewów, z odpowiednich kont bankowych na podstawie list wypłat, rachunków, faktur oraz poleceń głównego księgowego lub osób przez niego upoważnionych, również z wykorzystaniem programów dziedzinowych (POMOST, STYPENDIA).
6) Uzgadnianie oraz wyjaśnianie wszelkich problemów związanych                                  z dokonywaniem przelewów z przedstawicielami banku obsługującego konta bankowe jednostki oraz uzyskiwanie od kontrahentów na piśmie numerów rachunków bankowych w razie ich braku na dokumentach lub ich niezgodności z danymi w systemie bankowym.
7) Przygotowanie i kompletowanie dokumentów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych.
8) Wystawianie zaświadczeń, not księgowych obciążających kontrahentów MOPS.
9) Wykonywanie zadań wynikających z polecenia głównego księgowego.
10) Sprawdzanie pod względem formalno –rachunkowym dokumentów finansowych.
11) Wystawiania not korygujących do faktur Vat.
12) Scalanie cząstkowych deklaracji ZUS DRA za osoby korzystające ze świadczeń MOPS oraz przesyłanie ich do ZUS za pomocą systemu PŁATNIK.
13) Sprawdzanie pod względem rachunkowym oraz naliczanie ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
 
 
Obowiązki dodatkowe:

- sporządzanie wydruków i zestawień,
- przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
- wykonywanie zadań wynikających z polecenia głównego księgowego.
 
Wymagania konieczne:
 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
staż pracy: co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym minimum roczne doświadczenie zawodowe w komórkach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych  - udokumentowane świadectwami pracy;
w przypadku osób pozostających bez pracy okres bezrobocia nie powinien przekroczyć 12 m-cy,
 
c) wiedza specjalistyczna:

- Ustawa o rachunkowości;
- Ustawa o finansach publicznych;
- Ustawa o pomocy społeczne;
- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;
 
- znajomość obsługi komputera oraz umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Word i Excel, a także znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 
Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie zawodowe związane z rozliczaniem rozrachunków i obsługą płatności elektronicznych oraz praca w systemie Płatnik.
 
Predyspozycje osobowościowe:

Systematyczność, zaangażowanie, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność myślenia analitycznego, dyspozycyjność, wytrwałość i odporność na stres.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 17 września 2018r. pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 16)
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor ds. księgowych – Dział Finansowo - Księgowy”
 
Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor MOPS.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30.
3. Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą  przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania aktualnej rekrutacji w przypadku jej prowadzenia na stanowiska nieurzędnicze, a w przypadku realizacji procedury konkursowej na stanowiska urzędnicze bądź kierownicze stanowiska urzędnicze - przez okres 2 lat wymagany przepisami prawa, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich zebrania, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
* prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
* prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
* prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym)
w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- cofnęła Pani / cofnął Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy była to jedyna przesłanka przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
* prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
- wniosła Pani / wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
* prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
* prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
- zaistnieją  przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec  tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MOPS w Gdyni. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 06.09.2018
Data udostępnienia informacji: 06.09.2018