Inspektor Ochrony Danych w gdyńskich placówkach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni w imieniu gdyńskich placówek : Zespół Placówek Specjalistycznych, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz  Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor Ochrony Danych  


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu czerwcu 2018 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%. 
Liczba etatów:  1,0 etatu
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy – praca w siedzibach gdyńskich placówek: DPS (Dom Pomocy Społecznej), ZPS (Zespół Placówek Specjalistycznych), CAPOW (Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) w uzgodnionym wymiarze czasu pracy.

Główne obowiązki:
 
 1. Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa w trzech placówkach: ZPS, CAPOW, DPS.
 2. Zapewnienie przestrzegania  w  w/w  placówkach przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, przeprowadzanie audytów i opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla Administratorów Danych.
 4. Opracowania i aktualizacja dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz nadzorowanie przestrzegania zasad w niej określonych.
 5. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
 6. Opiniowanie projektów umów, wewnętrznych aktów normatywnych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 7. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Rozwiązywanie bieżących problemów w obszarze ochrony danych osobowych oraz uczestnictwo w procesie zarządzania incydentami.
 9. Wdrożenie oraz prowadzenie analiz ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 10. Współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w zakresie naruszeń zgodnie z art. 33 RODO w placówkach pomocy społecznej.
 11. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób , których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia RODO.
 12. Opracowywanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych osobowych.
Wymagania konieczne:
 
a)  posiadanie obywatelstwa polskiego,
b)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c)  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
     umyślne przestępstwo skarbowe,
d)  wykształcenie: wyższe
e)  doświadczenie związane z ochroną danych osobowych,
f)  wiedza z zakresu nowych regulacji wprowadzonych przez RODO  
     potwierdzona ukończonym kursem,
g)  znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
     (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
h)  znajomość Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z   
     przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  
     oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie
     danych osobowych).

 Wymagania dodatkowe:

 
a)  ukończone studia podyplomowe kierunkowe lub certyfikaty potwierdzające wiedzę  z 
     zakresu bezpieczeństwa informacji i działania ABI,
b)  znajomość przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych,
c)  doświadczenie we wdrażaniu i nadzorowaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych  
     osobowych,
d)  znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych,
e)  wiedza o systemach informatycznych,
f)  doświadczenie w audytowaniu oraz wdrażaniu środków ochrony danych osobowych,
g)  doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego.
 
Predyspozycje osobowościowe:
 
samodzielność, komunikatywność, dokładność, wysokie zdolności organizacyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny oraz CV,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji”.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 16 lipca 2018r. pod adresem:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 16)
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Oferta pracy –Inspektor Ochrony Danych”

 Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32
 
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.
 
Obowiązek informacyjny:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, informuje że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor MOPS.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30.
 3. Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą  przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania aktualnej rekrutacji w przypadku jej prowadzenia na stanowiska nieurzędnicze, a w przypadku realizacji procedury konkursowej na stanowiska urzędnicze bądź kierownicze stanowiska urzędnicze - przez okres 2 lat wymagany przepisami prawa, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich zebrania, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MOPS w Gdyni. 
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018