Od podinspektora do inspektora ds. płac w Dziale Finansowo-Księgowym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:

od podinspektora do inspektora ds. płac
w Dziale Finansowo-Księgowym


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu wrześniu 2018 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.


Liczba etatów:  1,0 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, zawarta celem zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika. Przewidywany czas zastępstwa wynosi
3 lata kalendarzowe.
 
Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 2. Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń i innych gratyfikacji oraz ich zestawień zbiorczych na podstawie dokumentów kadrowych;
 3. Sporządzanie odrębnych list wypłat dla pracowników z tyt. umów zlecenie i o dzieło, ryczałtów samochodowych, świadczeń socjalnych i innych na podstawie odpowiednich dokumentów źródłowych;
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników na podstawie ich deklaracji i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich itp. oraz prowadzenia dokumentacji i ich wypłat;
 6. Przygotowywanie dokumentacji określającej wysokość zarobków dla pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę lub dla byłych pracowników składających odpowiednie wnioski;
 7. Wydawanie na bieżąco zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń;
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z odprowadzeniem składek z tyt. ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i na fundusz pracy, w tym sporządzanie odpowiednich deklaracji i przelewów w obowiązujących terminach;
 9. Terminowe dokonywanie przelewów wynagrodzeń i innych należności pracowniczych na ich rachunki bankowe zgodnie z oświadczeniami woli oraz przelewów potrąceń z wynagrodzeń;
 10. Przygotowywanie dokumentów do archiwum;
 11. Naliczanie i przekazywanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie dokumentacji z tym związanej oraz sporządzanie odpowiednich deklaracji i przelewów w obowiązujących terminach;
 12. Wykonywanie zadań wynikających z polecenia głównego księgowego

Dodatkowe obowiązki:
 
a)   Uczestnictwo w szkoleniach;
b)   Wykonywanie zadań zleconych przez przełożonych w ramach 
      zajmowanego stanowiska;
c)   Przygotowywanie dokumentów do archiwum.

Wymagania konieczne:
 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne

d) staż pracy: co najmniej 2/4 letni ogólny staż pracy udokumentowany świadectwami pracy w tym w komórkach zajmujących się naliczaniem płac w jednostkach samorządu terytorialnego minimum 2 lata

e) wiedza specjalistyczna:

- Znajomość przepisów prawa pracy i przepisów regulujących  kwestie rozliczeń z
   Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 
- znajomość i umiejętność praktycznej obsługi programu Płatnik
- umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Predyspozycje osobowościowe:
 
Umiejętność organizacji pracy, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności, samodzielność i dyspozycyjność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • Informacje, o których mowa w art. 221§1 Kodeksu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia    27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji”.
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 12 listopada 2018r.
pod adresem:

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 16)
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Oferta pracy –Dział Finansowo-Księgowy”

 Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 65
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, informuje że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.
 2. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania aktualnej rekrutacji w przypadku jej prowadzenia na stanowiska nie urzędnicze, a w przypadku realizacji procedury konkursowej na stanowiska urzędnicze bądź kierownicze stanowiska urzędnicze - przez okres 2 lat wymagany przepisami prawa, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich zebrania, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,  żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie. Cofnięcie zgody  nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 18.10.2018
Data udostępnienia informacji: 18.10.2018