Od referenta do inspektora w Dziale Cyfryzacji i Technologii Informatycznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko 

od referenta do inspektora w Dziale Cyfryzacji i Technologii Informatycznych


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu czerwcu 2019 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.
 
Liczba etatów: 1,0 etatu
 
Główne obowiązki:
 1. Fizyczna instalacja i deinstalacja sprzętu komputerowego.
 2. Rozwiązywanie podstawowych problemów technicznych związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego i usuwanie awarii stanowisk komputerowych.
 3. Modernizacja, modyfikacja i konserwacja sprzętu komputerowego.
 4. Monitorowanie aktywności użytkowników pod kątem bezpieczeństwa informacji i danych.
 5. Udział w sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia związanego z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, związanych z informatyzacją Ośrodka, zgodnie z wytycznymi Działu Zamówień Publicznych MOPS w tym szacowanie wydatków i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.
 6. Obsługa techniczna wydarzeń (np. konferencje, prezentacje itp.) MOPS od strony technologii IT.
 7. Kontakt z serwisami zewnętrznymi w zakresie poważniejszych awarii sprzętu komputerowego oraz koordynacja i nadzór nad procesem usuwania usterki oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 8. Przeprowadzanie napraw i nadzór nad pracami związanymi z infrastrukturą sieci informatycznej MOPS Gdynia (wymiana kabli, gniazdek sieciowych itp.).
 9. Sprawowanie pieczy nad prawidłowym działaniem wybranych systemów/serwerów MOPS Gdynia w tym ich aktualizacja i optymalizacja działania a w szczególności:

a) moderowanie systemem zgłoszeń elektronicznych,
b) przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników,
c) dbałość o kompletność zgłoszeń, kontakt z użytkownikami,
d) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów z urządzeniami teleinformatycznymi (pierwsza linia wsparcia),
e) przekierowywanie zgłoszeń o poważniejszych usterkach do odpowiednich pracowników Działu Cyfryzacji i Technologii Informatycznych,
f) modyfikacja dostępów do systemów/aplikacji na podstawie stosownych wniosków.

    10. Moderowanie strony internetowej MOPS Gdynia w tym zarządzanie hostingiem.
    11. Zarządzanie kontami skrzynek elektronicznych MOPS Gdynia.
    12. Udział w projektach informatyzacji MOPS Gdynia w zakresie określonym przez przełożonego.
    13. Przygotowywanie prezentacji i szkoleń z zakresu działań Działu Cyfryzacj i Technologii Informatycznych.
    14. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w szkoleniach.
    15. Stanowisko realizuje zakres czynności stanowiska ds. wsparcia użytkowników i monitorowania zasobów IT oraz ds. obsługi technicznej IT podczas ich nieobecności.
    16. Terminowe sporządzanie wymaganej sprawozdawczości.
    17. Regularne uczestniczenie w spotkaniach zespołu Działu Cyfryzacji i Technologii Informatycznych 
   18.  Wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych ze  zbioru MOPS w Gdyni.

Wymagania konieczne:
 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie :

-     wykształcenie minimum średnie,

d) wiedza specjalistyczna:

- umiejętność wykonywania prac serwisowych związanych komputerami, urządzeniami i infrastrukturą sieciową IT
- obsługa pakietu MS Office, środowiska Windows, instalacja i obsługa peryferiów komputerowych (projektory, drukarki itp.)
 
Wymagania dodatkowe:
 
*   dyplom technika informatyki bądź licencjat/mgr/inż. informatyki lub elektroniki/telekomunikacji
*   mile widziane doświadczenie w pracy o podobnym profilu

Predyspozycje osobowościowe:
 
Sumienność i dokładność, zaangażowanie, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy zespołowej, umiejętności interpersonalne.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 1. informacje, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu pracy,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia    27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji”.
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 18 lipca 2019r. pod adresem:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 3,4,5)
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Oferta pracy – Dział Cyfryzacji i Technologii Informatycznych”
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 84
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor MOPS.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30.
 3. Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą  przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania aktualnej rekrutacji w przypadku jej prowadzenia na stanowiska nieurzędnicze, a w przypadku realizacji procedury konkursowej na stanowiska urzędnicze bądź kierownicze stanowiska urzędnicze - przez okres 2 lat wymagany przepisami prawa, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich zebrania, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym)
w przypadku, gdy:
* dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
* wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
* cofnęła Pani / cofnął Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy była to jedyna przesłanka przetwarzania danych,
* dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
* dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
* kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych,
* przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
* wniosła Pani / wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
* przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
* przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
* zaistnieją  przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
* przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec  tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
     8.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
     9. Podanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MOPS w Gdyni. 
    10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 04.07.2019
Data udostępnienia informacji: 04.07.2019