Podinspektor w Centrum Wsparcia Seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko: podinspektor w Centrum Wsparcia Seniorów

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu maju 2018 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
Liczba etatów:  1,0 etatu

Główne obowiązki:
 

 1. Realizacja zadań związanych z kwalifikacją, kierowaniem i umieszczaniem mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej- kompletowanie akt, organizacja i obsługa komisji kwalifikacyjnej, przygotowanie decyzji, sporządzanie protokołów;
 2. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej oraz korespondencji w ramach wykonywanych zadań min: rzeczowego wykazu akt, przygotowywanie decyzji administracyjnych kierowanych do DPS;
 3. Dokonywanie analiz oraz przygotowywanie sprawozdań i raportów dot. realizowanych zadań a także rozpoznania możliwości umieszczania w DPS mieszkańców Gdyni poza powiatem;
 4. Prawidłowa realizacja zadań związanych z procesem umieszczenia w DPS oraz rozliczaniem środków za pobyt;
 5. Udzielenie osobom zainteresowanym informacji o możliwościach i uprawnieniach- w odniesieniu do ustawy o pomocy społecznej- zespołu CWS, w tym kwalifikacji, kierowaniu i umieszczaniu w domach pomocy społecznej oraz ponoszenia z tego tytułu wysokości kosztów;
 6. Przyjmowanie i rozliczanie rachunków, faktur oraz not księgowych wystawianych za pobyt osób przebywających w DPS poza powiatem. Sporządzanie list wypłat świadczeń;
 7. Obsługa klientów, obsługa programu POMOST oraz programu PŁATNIK- wprowadzenie decyzji, opisywanie rachunków;
 8. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem świadczeń w ramach ustawy o pomocy społecznej osobom umieszczonym w domach pomocy społecznej;
 9. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem postępowań wobec osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej oraz postępowań egzekucyjnych min:
a) Sporządzanie wniosków do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
w Warszawie i Urzędu Miasta ,

b) Przygotowanie wniosków do ZUS, US i pracodawców,

c) Sporządzanie pism o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych (analiza wniosków),

d) Sporządzanie umów w kwestii wysokości opłat zobowiązanego,

e) Wszczynanie postępowań i przygotowanie decyzji administracyjnych,

f) Sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych.

   10. Dokonywanie analiz oraz opracowywanie planów, sprawozdań i raportów dot. realizowanych zadań;
   11. Współpraca z podmiotami bezpośrednio i pośrednio związanymi z realizacją zadań na zajmowanym stanowisku pracy w tym Dzielnicowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Wymagania konieczne:
 
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

wykształcenie: średnie lub wyższe na kierunku prawo lub administracja

staż pracy: co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej o charakterze administracyjno – biurowym    udokumentowany świadectwami pracy
 
c) wiedza specjalistyczna:

•   Ustawa o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.
•   Ustawa o pomocy społecznej tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.
•   Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.
•   przepisy wykonawcze w zakresie Domów Pomocy Społecznej.


Predyspozycje osobowościowe:
 
Umiejętności analityczne, zaangażowanie i  odpowiedzialność za wykonaną pracę, terminowość i systematyczność, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętności interpersonalne w zakresie kontaktu bezpośredniego z klientami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 1. list motywacyjny oraz CV,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia    27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji”.
 
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 06 lipca 2018r. pod adresem:
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 16)
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Oferta pracy –Centrum Wsparcia Seniorów”
 
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 32
 
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, informuje że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.
 2. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania aktualnej rekrutacji w przypadku jej prowadzenia na stanowiska nie urzędnicze, a w przypadku realizacji procedury konkursowej na stanowiska urzędnicze bądź kierownicze stanowiska urzędnicze - przez okres 2 lat wymagany przepisami prawa, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich zebrania, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,  żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie. Cofnięcie zgody  nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 25.06.2018
Data udostępnienia informacji: 25.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2018 15:44 Aktualizacja treści Aleksandra Król