Zastępca kierownika w Dziale Organizacyjnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:

zastępcy kierownika w Dziale Organizacyjnym


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w m-cu październiku 2018 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
Liczba etatów:  1,0 etatu

Główne obowiązki:

- koordynowanie wszelkich spraw związanych z awariami i remontami w placówkach MOPS,
- bieżąca kontrola stanu technicznego budynków, lokali, mieszkań wchodzących w struktury MOPS,
- planowanie i kosztorysowanie niezbędnych prac modernizacyjnych i inwestycyjnych,
- przygotowywanie niezbędnych umów do prawidłowego funkcjonowania placówek,
- przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do Wydziału Architektury UM oraz współpraca z Urzędem Miasta Gdyni i innymi instytucjami,
- zastępowanie kierownika w czynnościach merytorycznych, kadrowych i administracyjnych.

Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie: wyższe techniczne
    staż pracy: min. 4-letni staż pracy zawodowej potwierdzony świadectwami pracy/zaświadczeniem w przypadku osób pozostających w trakcie zatrudnienia,
w tym min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,

d) wiedza specjalistyczna:

- znajomość przepisów z zakresu technicznej eksploatacji obiektów,
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej, budowlanej, map itp.
- znajomość obsługi komputera oraz umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  a także prawo jazdy kat. B
 
Wymagania dodatkowe:
 
- doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego,
- uprawnienia budowlane


Predyspozycje osobowościowe:
Samodzielność, inicjatywa i dynamika w działaniu, odpowiedzialność, odporność na stres, skrupulatność, obowiązkowość, umiejętność analitycznego myślenia, zdolności komunikacyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- Informacje, o których mowa w art. 221§1 Kodeksu pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 30 listopada 2018r. pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Dział Kadr (p. 3)
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
z dopiskiem ,,Oferta pracy – zastępca kierownika w Dziale Organizacyjnym”

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 058 782-01-20,782-01-21 wew. 65
 * W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje, iż:
 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor MOPS.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30.
  3. Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą  przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania aktualnej rekrutacji w przypadku jej prowadzenia na stanowiska nieurzędnicze, a w przypadku realizacji procedury konkursowej na stanowiska urzędnicze bądź kierownicze stanowiska urzędnicze - przez okres 2 lat wymagany przepisami prawa, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich zebrania, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym)
w przypadku, gdy:
* dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
* wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
* cofnęła Pani / cofnął Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy była to jedyna przesłanka przetwarzania danych,
* dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
* dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
4) prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
* kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych,
* przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
* wniosła Pani / wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
* przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
* przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
* zaistnieją  przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
* przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec  tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
     8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
     9. Podanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MOPS w Gdyni. 
     10.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 16.11.2018
Data udostępnienia informacji: 16.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2018 14:07 Dodanie informacji Aleksandra Król
29.10.2018 11:47 Aktualizacja treści Aleksandra Król