Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu


Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
Zakres podstawowych czynności:

Kierowanie podległymi działami jednostki a w szczególności:
 • Koordynacja i nadzór nad całokształtem pracy działów Gdyńskiego Centrum Sportu zgodnie ze schematem organizacyjnym  jednostki tj: Dział Sportu, Informacja Turystyczna ,Działu Promocji ,Samodzielne stanowisko ds. żeglarstwa
 • Wydawanie decyzji zgodnie z udzielonymi upoważnieniami,
 • Koordynacja i nadzór nad działaniami związanymi z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych,
 • Współpraca z organami administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi,
 • Koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz pozyskiwanych funduszy zewnętrznych,
Warunki pracy:

 • Miejsce pracy na piętrze budynku administracyjnego  GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, z wyjściami i wyjazdami służbowymi
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny  i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS,
 • Praca wymagająca przemieszczania się w terenie  i wewnątrz budynku GCS, budynek nie   posiada windy, 
Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie
 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 5-letni staż pracy
 • Znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów na podstawie których działa jednostka budżetowa,
 • Znajomość procedur wdrażania projektów w ramach programów ze  środków krajowych  lub unijnych,
 • Bardzo dobra znajomość języka  angielskiego,
 • Znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
Wymagania pożądane:
 
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętności  kierownicze i organizatorskie,
 • Zdolność podejmowania decyzji,
 • Umiejętność prowadzenie negocjacji i mediacji,
 • Doświadczenie w organizacji imprez i wydarzeń sportowych i kulturalnych
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania budynkami lub obiektami użyteczności publicznej
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Zdolności organizacyjno- menedżerskie oraz otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,
 • Znajomość zagadnień z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
 • Sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu m.in. następujących ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o sporcie, o bezpieczeństwie imprez masowych, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, kodeksie pracy,
 • Umiejętność kierowania zespołem
     Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
 
Dokumenty  należy  składać w sekretariacie  Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska  5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30  do dnia  7 grudnia 2018 z dopiskiem „oferta pracy Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu”
 
 
 
Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w październiku 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”
 
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
 
1.       Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27
          kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
          sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1
          z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (
          81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  iod@gdyniasport.pl,
4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6
          ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
          osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym
          okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
          ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
          cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
          dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w
          sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
          że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje 
          niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10.     W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie
          procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 27.11.2018
Data udostępnienia informacji: 27.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2018 14:49 Korekta Marzena Matyka
27.11.2018 14:46 Dodanie informacji Marzena Matyka