UNIEWAŻNIENIE NABORU- od referenta do inspektora w sekretariacie GCS

Gdyński Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, poszukuje kandydatów na stanowisko pracy w sekretariacie GCS od referenta do inspektora

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:
• Samodzielne prowadzenie sekretariatu jednostki,
• Obsługa interesantów poprzez odpowiednie selekcjonowanie rozmów i wizyt, udzielanie im informacji i  kierowanie do właściwych działów jednostki,
• Koordynowanie i organizowanie spotkań Dyrektora GCS,
• Przygotowywanie delegacji służbowych Kadry Zarządzającej,
• Koordynowanie kontaktów Dyrektora i Zastępców Dyrektora z podległymi pracownikami oraz współpraca z     wszystkimi komórkami jednostki,
• Prowadzenie korespondencji bieżącej, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów zgodnie
z Instrukcją kancelaryjną oraz Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
• Dbałość o relacje z klientami i partnerami firmy,
• Nadzorowanie wyposażenia firmy, zaopatrywanie w artykuły biurowe i spożywcze,
• Koordynowanie procesu zawierania oraz kontrola wykonywania przez strony umów związanych z funkcjonowaniem sekretariatu.

Warunki pracy:
• Miejsce pracy na piętrze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS,
• Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:

• Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie wyższe,
• Minimum 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
• Dobra znajomość języka angielskiego,
• Umiejętność redagowania pism,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) oraz innych urządzeń biurowych,
• Znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych samorządu terytorialnego.

Wymagania pożądane:

• Predyspozycje zawodowe: umiejętność pracy w zespole, , samodyscyplina oraz umiejętność organizacji pracy , terminowość,
• Predyspozycje osobowościowe: sumienność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres, terminowość, wysoki poziom kultury osobistej i asertywności,
• Mile widziane przebyte szkolenia związane z profesjonalną obsługą sekretariatu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 08 sierpnia 2019 z dopiskiem „oferta pracy referent-inspektor – sekretariat”

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w czerwcu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 29.07.2019
Data udostępnienia informacji: 29.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2019 15:22 Aktualizacja treści Marzena Matyka
07.08.2019 14:15 Zmiana załącznika Marzena Matyka
30.07.2019 12:05 Korekta Marzena Matyka
29.07.2019 15:11 Aktualizacja treści Marzena Matyka
29.07.2019 15:09 Dodanie informacji Marzena Matyka