Gdyńskie Centrum Sportu , poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika Działu Informtyki w Dziale Informatyki

Stanowisko :Kierownik Działu Informatyki

Wymiar etatu: 3/5 etatu 
Zakres podstawowych czynności:
- administrowanie siecią informatyczną jako całością (zapewnienie sprawnego działania i bieżące utrzymanie
  serwerów, przełączników, firewalli, routerów, punktów dostępowych i towarzyszących im systemów
  informatycznych)
- instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN oraz serwerów i innych systemów informatycznych;
- wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sieci i urządzeń sieci LAN, serwerów i innych systemów
  informatycznych;
- ochrona haseł i dostępu do sieci;
- nadawanie uprawnień do zasobów systemom i urządzeniom;
- wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń;
- testowanie nowych aplikacji;
- zakładanie i konfigurowanie kont użytkowników w systemach informatycznych;
- przydzielanie pracownikom haseł i uprawnień do zasobów sieci komputerowej;
- konfiguracja sieci bezprzewodowych w biurze i oddziałach;
- monitorowanie stanu usługi pocztowej i baz danych;
- administrowanie serwerem hostującym strony internetowe GCS;
- konserwacja stron internetowych;
- zgłaszanie i kontrola nad zgłoszonymi usterkami gwarancyjnymi do podmiotów zewnętrznych;
- obsługa zgłoszeń serwisowych (helpdesk) – w tym instalacja oprogramowania i reinstalacja stacji roboczych.
- współpraca z działem zamówień publicznych, w zakresie realizowanych zakupów,
- obsługa systemów i urządzeń podczas organizowanych wydarzeń

Warunki pracy:
- Miejsce pracy na piętrze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami
   komórek organizacyjnych GCS,
- Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:
 
- spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych     określonych dla stanowisk urzędniczych,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość przepisów i norm dotyczących systemów informatycznych instytucji publicznych: Krajowe Ramy       Interoperacyjności lub Europejskie Ramy Interoperacyjności, RODO, ustawa o Narodowym Zasobie                   Archiwalnym, ustawa o elektronizacji zamówień publicznych, PN ISO/IEC 27000-27005,
- tworzenie planów DR,
- zaawansowana znajomość systemu WS 2012R2,
- podstawowa znajomość systemów Linux, OSX,
- znajomość usług: Active Directory, WSB, Windows Remote Services, DHCP, DNS, Hyper-V, Storage, VPN,           Office 365 (Exchange online), FTP,
- znajomość rozwiązań: macierze NAS, Ubiquiti (routery, punkty dostępowe, kontrolery WiFi),
- podstawowa umiejętność administrowania bazami danych: MS SQL, Firebird, MySQL,
- znajomość działania aplikacji w modelu klient-serwer,
- średnio zaawansowana znajomość protokołów komunikacyjnych oraz zasad routingu,
- posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację oraz rozumienie             dokumentacji technicznej.

Wymagania pożądane:
- Preferowane doświadczenie w administracji publicznej,
- Predyspozycje zawodowe: umiejętność systematycznej organizacji pracy , komunikatywność
- Znajomość oprogramowania: Veeam, Comarch, Progman, Stock, Wordpress, MS VBA

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny,
- Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie
  cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od   poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 20 marca 2019 z dopiskiem „oferta pracy             Kierownik Działu Informatyki– Dział Informatyki”


Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w lutym 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))."
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10.W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019
Data udostępnienia informacji: 11.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.03.2019 15:56 Dodanie informacji Marzena Matyka