Gdyńskie Centrum Sportu, poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji-DZP

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:

• Przygotowanie i przeprowadzanie procedur zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. opracowanie dokumentacji w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego , tworzenie umów, protokołów, tworzenie przesyłanie i zamieszczanie wymaganych prawem ogłoszeń i zawiadomień, prowadzenie korespondencji
• Udział w pracach komisji przetargowych
• Kontrolowanie realizacji udzielonych zamówień publicznych pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych
• Przygotowanie i opiniowanie aneksów do umów
• Przygotowywanie i opiniowanie postepowań w innych trybach niż tryby podstawowe w tym m.in. zamówień w trybie art.67 ust.1 pkt.6 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
• Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji w tym m.in. pism, korespondencji związanej z przygotowaniem i realizacją powierzonych zadań.
• Przygotowywanie projektów stanowisk dotyczących środków ochrony prawnej
• Kompletowanie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień publicznych
• Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego służących realizacji zadań jednostki
• Zadania pomocnicze

Warunki pracy:

• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS, organami i instytucjami związanymi z procesem udzielania zamówień publicznych
• Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:

• Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie wyższe studnia na kierunku prawo lub administracja I lub II stopnia, tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zamówienia publiczne
• Wymagane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej związane z przygotowaniem i realizacji postępowań na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

Wymagania pożądane:
• Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy ,obowiązkowość, zdecydowanie, duża kultura osobista, umiejętność pracy pod presja czasu
• Preferowane posiadanie prawa jazdy kat B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV i list motywacyjny,
• Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
• Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 16 maja 2019r . z dopiskiem „oferta pracy od referenta do specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji-DZP”

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 06.05.2019
Data udostępnienia informacji: 06.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2019 22:59 Aktualizacja treści Marzena Matyka
06.05.2019 22:49 Aktualizacja treści Marzena Matyka
06.05.2019 22:46 Dodanie informacji Marzena Matyka