Gdyńskie Centrum Sportu,poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji

Gdyńskie Centrum Sportu, z siedzibą przy ul. Olimpijska 5/9 poszukuje kandydatów na stanowisko od Referenta do Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji (DI)

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Zakres podstawowych czynności:
• Przygotowanie harmonogramu pracy w zakresie prowadzonych inwestycji
• Ścisła współpraca z wszystkimi jednostkami i Organami w ramach realizowanych robót budowlanych
• Przygotowanie realizacji robót budowlanych w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, nadzorów
   inwestorskich inwestorskich, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji
   administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
• Dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej
• Przygotowanie dla potrzeb zamówień publicznych opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
• Sprawowanie pieczy nad procesem budowlanym
• Udział w naradach, odbiorach robót budowlanych
• Przygotowywanie pełnej dokumentacji budowlanej, w tym założenie książek dla nowych obiektów
   budowlanych lub/i dokonanie wpisów w istniejących książkach obiektów budowlanych.
• Wykonywanie i współdziałanie w czynnościach w okresie gwarancji i rękojmi za wady wykonanych zadań
   inwestycyjnych i remontowych.
• Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji w tym m.in. pism, korespondencji związanej z przygotowaniem i
   realizacją powierzonych zadań.
• Pozyskiwanie zewnętrznych środków krajowych i zagranicznych na realizację zadań, w tym przygotowanie i
   realizacja wniosków o dofinansowanie
• Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego służących realizacji zadań jednostki
• Zadania pomocnicze

Warunki pracy:

• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami
   komórek organizacyjnych GCS, organami i instytucjami związanymi z procesem budowlanym,
   Przedstawicielami Szkół
• Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,

Wymagania niezbędne:

• Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
   określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie wyższe studnia techniczne w budownictwie I lub II stopnia, tytuł licencjata, magistra lub
   inżyniera, na kierunku Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Architektura, Gospodarka Przestrzenna
• Wymagane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu
   budowlanego,

Wymagania pożądane:
• Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów
   wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy ,obowiązkowość,
   zdecydowanie, duża kultura osobista, umiejętność pracy pod presja czasu
• Preferowane posiadanie samodzielnych funkcji w budownictwie
• Preferowane posiadanie prawa jazdy kat B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
• Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie
   cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 18 lipca 2019r. z dopiskiem „oferta pracy od referenta do specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych i Inwestycji-DI”

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w czerwcu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).”.
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”


Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 09.07.2019
Data udostępnienia informacji: 09.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2019 10:55 Dodanie informacji Marzena Matyka