Gdyńskie Centrum Sportu, poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze od Referenta do Inspektora w Dziale Kadr i Płac

Stanowisko od Referenta do Inspektora w Dziale Kadr i Płac
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
Zakres podstawowych czynności:

 • Prowadzenie całości zagadnień związanych z naliczaniem płac, sporządzaniem list płac, zasiłków, wypłat nagród, itp., w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń w zakresie obowiązujących przepisów ZUS, US i PFRON,
 • Dokonywanie obliczeń comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne FP i zaliczek na podatek dochodowy i sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych ZUS przygotowanie dokumentów dla ZUS-u w sprawach pracowniczych,sporządzanie korekt
 • Dokonywanie rocznego rozliczenia podatkowego każdego pracownika oraz sporządzanie właściwego formularza PIT,
 • Przygotowywanie dokumentacji do wypłat nagród przyznawanych przez Prezydenta Miasta Gdyni dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • Prowadzenie kartoteki wynagrodzenia poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o uzyskanych przychodach rencistów i emerytów do ZUS,
 • Przygotowywanie raportów, statystyk i zestawień

Warunki pracy:
 • Miejsce pracy na piętrze budynku administracyjnego GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami komórek organizacyjnych GCS,
 • Praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku GCS, budynek nie posiada windy,
Wymagania niezbędne:

 • Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe związane prowadzeniem spraw płacowo-kadrowych,
 • Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Znajomość obsługi systemu Płatnik,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych regulujących zagadnienia naliczania wynagrodzeń, przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych oraz przepisów prawa pracy
Wymagania pożądane:
 • Preferowane doświadczenie w administracji publicznej,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość programu płacowo—kadrowego Progman,
 • Predyspozycje zawodowe: umiejętność pracy w zespole, , samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy , terminowość, obowiązkowość, zdecydowanie,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe*
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 03 grudnia 2018rr z dopiskiem „oferta pracy referent-inspektor – Dział Kadr i Płac”

Inne informacje:
Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Wskaźnik zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych w październik 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”.
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego,
1.Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gdyńskie Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9,
3.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gdyniasport.pl,
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji,
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów,
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO, innymi przepisami prawa ,
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w rekrutacji,
10.W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji uwzględniającego Pana/Pani osobę będzie niemożliwe,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Marzena Matyka
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Matyka
Data wytworzenia informacji: 21.11.2018
Data udostępnienia informacji: 21.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.11.2018 15:24 Aktualizacja treści Marzena Matyka
21.11.2018 14:55 Aktualizacja treści Marzena Matyka
20.11.2018 23:52 Dodanie informacji Marzena Matyka