Kierownik Działu Wydarzeń i Programów Naukowych w CN EXPERYMENT w Gdynia

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Działu Wydarzeń i Programów Naukowych
 
Wymiar etatu: pełen etat (równoważny system pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru pracy do 12 godzin)
 
Główne obowiązki:
· organizacja pracy Działu Wydarzeń i Programów Naukowych pod względem merytorycznym, finansowym i administracyjnym,
· opracowywanie długoterminowych i szczegółowych planów funkcjonowania działu,
· sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem i realizacją programów promujących i popularyzujących naukę w CN EXPERYMENT i poza jego siedzibą,
· sprawowanie nadzoru nad realizacją wydarzeń popularnonaukowych w CN EXPERYMENT i poza jego siedzibą,
· koordynacja prac związanych z rozwojem programu wolontariatu,
· współpraca ze środowiskiem naukowym, w szczególności z uczelniami, środowiskiem akademickim oraz organizacjami studenckimi oraz z  podmiotami, organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi w zakresie edukacji, kultury i popularyzacji nauki,
· sprawowanie nadzoru nad zakupami materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań działu

Wykształcenie:
· wyższe

Wymagania niezbędne:
· umiejętność zarządzania zespołem,
· umiejętność koordynacji wieloaspektowych zadań działu,
· dobre kompetencje interpersonalne,
· bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
· znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie,
· umiejętność analitycznego myślenia,
· umiejętność pracy pod presją czasu, szybkiego dostosowania do zmian,
· dobra organizacja pracy i skuteczność w działaniu,
· samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność

Wymagania dodatkowe:      
· doświadczenie związane z kierowaniem zespołem lub kierowaniem projektem w szczególności w obszarze kultury, edukacji lub podobnym,
· znajomość specyfiki działania centrów nauki i/lub muzeów techniki,
· doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, oświaty lub podmiotach o podobnym do Centrum Nauki EXPERYMENT profilu działalności, w zakresie m.in. wystawiennictwa, popularyzacji nauki,
· znajomość zagadnień prowadzenia dokumentacji w instytucji publicznej
 
Mile widziane:
· znajomość zagadnień dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych i naukowych,
· doświadczenie z zakresu tworzenia wystaw interaktywnych,
· zainteresowanie naukami ścisłymi, przyrodniczymi, inżynieryjno-technicznymi

Wymagane dokumenty:
• CV i list motywacyjny

Składanie dokumentów:
Dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT,
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek W-K, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni oferta pracy- Kierownik Działu Wydarzeń i Programów Naukowych” (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@experyment.gdynia.pl
do dnia 24 marca 2019 r.

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu zostaną zniszczone,
z wyjątkiem danych osób zatrudnianych.
W czasie procesu rekrutacji osobom biorącym w niej udział przysługuje pełne prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, by uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
CNE przetwarza dane osobowe na podstawie:
· art. 6.1 lit. c RODO - wykonanie ciążących na CNE obowiązków prawnych, wynikających z Kodeksu Pracy,
· art 6 ust 1 lit. b RODO – realizacja umowy, oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy (w zakresie danych wskazanych przepisami prawa pracy),
· art. 6 ust 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie danych niewymaganych, składanych dodatkowo np. wizerunek) - zgoda wyrażona jest poprzez złożenie/przesłanie dokumentów i może być
w dowolnym czasie cofnięta.
Jeżeli w złożonych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art 9 ust 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia) konieczna jest osobna, wyraźna zgoda uczestnika naboru na przetwarzanie tych danych. Zgoda ta może być odwołana
w dowolnym czasie.
Jeżeli w procesie przetwarzania danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa uczestnikowi naboru przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE
w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych
w celach marketingowych. CNE udostępni dane osobowe:
1. wybranym pracownikom CNE w zakresie wynikającym z obowiązków na zajmowanym stanowisku,
2. podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej - (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
3. podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej.
CNE nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować pod adresem e-mail rekrutacja@experyment.gdynia.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@experyment.gdynia.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019
Data udostępnienia informacji: 11.03.2019