Nabór na stanowisko księgowa/księgowy w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko: księgowa/księgowy

Główne obowiązki na stanowisku:
 • Kompleksowe prowadzenie zagadnień związanych ze sprzedażą pod względem księgowym i podatkowym
 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki kasowej instytucji
 • ściąganie należności i dochodzenie roszczeń
 • naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat oraz wystawianie not odsetkowych
 • współpraca przy sporządzaniu okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych instytucji
 • ewidencjonowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży
 • współpraca przy sporządzaniu deklaracji podatkowych
 • nadzór i kompleksowe prowadzenie ewidencji środków trwałych i majątku instytucji
 • współpraca przy czynnościach inwentaryzacyjnych

Wykształcenie:
 • min. średnie, mile widziane wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym

Wymagania niezbędne:
 • staż pracy - minimum trzy lata pracy w księgowości
 • preferowane doświadczenie w sektorze finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i przepisów podatkowych
 • oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • znajomość zagadnień windykacyjnych
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w tym programu Excel
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, dbałość o szczegóły
 • precyzja i terminowość w wykonywaniu obowiązków
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność, skrupulatność oraz duża samodzielność w działaniu
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego oraz znajomość oprogramowania finansowo-księgowego ZSI UNISOFT


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny

Składanie dokumentów:
Dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT,
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek W-K, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni oferta pracy – księgowa/księgowy” (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@experyment.gdynia.pl do dnia 18 marca 2019 r.

Inne informacje:
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
 • Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu zostaną zniszczone,
z wyjątkiem danych osób zatrudnianych.

W czasie procesu rekrutacji osobom biorącym w niej udział przysługuje pełne prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, by uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

CNE przetwarza dane osobowe na podstawie:
 • art. 6.1 lit. c RODO - wykonanie ciążących na CNE obowiązków prawnych, wynikających z Kodeksu Pracy,
 • art 6 ust 1 lit. b RODO – realizacja umowy, oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy (w zakresie danych wskazanych przepisami prawa pracy),
 • art. 6 ust 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie danych niewymaganych, składanych dodatkowo np. wizerunek) - zgoda wyrażona jest poprzez złożenie/przesłanie dokumentów i może być w dowolnym czasie cofnięta.
Jeżeli w złożonych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art 9 ust 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia) konieczna jest osobna, wyraźna zgoda uczestnika naboru na przetwarzanie tych danych. Zgoda ta może być odwołana
w dowolnym czasie.

Jeżeli w procesie przetwarzania danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa uczestnikowi naboru przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych.
CNE udostępni dane osobowe:
 • wybranym pracownikom CNE w zakresie wynikającym z obowiązków na zajmowanym stanowisku,
 • podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej - (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
 • podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej.

CNE nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować pod adresem e-mail: rekrutacja@experyment.gdynia.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@experyment.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data udostępnienia informacji: 30.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2019 11:11 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska