Specjalista ds. kadr i płac w CN EXPERYMENT w Gdyni


W związku z rozwojem firmy Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac

wymiar etatu: pełen etat

Główne obowiązki na stanowisku:
· zapewnienie kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej pracowników i zleceniobiorców,
· prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej j zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· obsługa i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
· sporządzanie list płac,
· sporządzanie i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
· sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON i GUS,
· prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy (harmonogramy czasu pracy), urlopów i zwolnień,
· prowadzenie i rozliczenie ZFŚS,
· kontrola aktualności badań lekarskich i szkoleń BHP,
· współpraca z instytucjami: ZUS, US, PIP, GUS,
· prace związane z wdrożeniem i obsługą PPK,
· bieżące śledzenie zmian w przepisach wykorzystywanych na stanowisku.

Wykształcenie: 
· wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomiczny, zarządzanie lub pokrewny

Wymagania niezbędne: 
· min. dwuletnie doświadczenie na stanowisku,
· bardzo dobra znajomość  przepisów w zakresie prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego oraz umiejętność
  praktycznego zastosowania przepisów,
· praktyczna znajomość obsługi programu kadrowo-płacowego, Płatnik oraz innych programów niezbędnych na stanowisku,
· obsługa pakietu MS Office (MS Excel i MS Word),
· bardzo dobra organizacja pracy i skuteczność w działaniu,
· umiejętności interpersonalne,
· umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
· umiejętność pracy pod presją czasu,
· sumienność, skrupulatność, terminowość,
· odpowiedzialność, samodzielność w działaniu,
· komunikatywność, otwartość na nowe zadania,
· wysoka kultura osobista,

Mile widziane:
· umiejętność obsługi zintegrowanego systemu informatycznego UNISOFT Kadry i Płace,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
· CV,
· list motywacyjny.

Dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pok. H127 - w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni oferta pracy -Specjalista ds. kadr i płac" (biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00) lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@experyment.gdynia.pl do dnia 06.02.2020r.

Inne informacje:
· kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
· oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
· za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia, przesłania  dokumentów do Centrum Nauki EXPERYMENT,
· dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (58) 72 73 982 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98.
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu zostaną zniszczone, z wyjątkiem danych osób zatrudnianych.
W czasie procesu rekrutacji osobom biorącym w niej udział przysługuje pełne prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, by uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
CNE przetwarza dane osobowe na podstawie:
· art. 6.1 lit. c RODO - wykonanie ciążących na CNE obowiązków prawnych, wynikających z Kodeksu Pracy,
· art 6 ust 1 lit. b RODO – realizacja umowy, oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy (w zakresie danych wskazanych przepisami prawa pracy),
· art. 6 ust 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie danych niewymaganych, składanych dodatkowo np. wizerunek) - zgoda wyrażona jest poprzez złożenie/przesłanie dokumentów i może być 
w dowolnym czasie cofnięta.
Jeżeli w złożonych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art 9 ust 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia) konieczna jest osobna, wyraźna zgoda uczestnika naboru na przetwarzanie tych danych. Zgoda ta może być odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w procesie przetwarzania danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa uczestnikowi naboru przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych. CNE udostępni dane osobowe:
1. wybranym pracownikom CNE w zakresie wynikającym z obowiązków na zajmowanym stanowisku,
2. podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej - (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
3. podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej.
CNE nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Pytania dotyczące rekrutacji można kierować pod adresem e-mail rekrutacja@experyment.gdynia.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@experyment.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 07.01.2020
Data udostępnienia informacji: 07.01.2020