Nabór na stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Oferty Przewozowej

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Zastępca Dyrektora ds. Oferty Przewozowej
 
1.       Wymiar czasu pracy: 1 etat
2.       Główne obowiązki:
-         bieżące nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych zajmujących się organizacją przewozów, inżynierią komunikacyjną i analizami rynkowymi,
-         opracowywanie koncepcji zmian oferty przewozowej ZKM, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładów jazdy,
-         sprawdzanie przygotowanych rozkładów jazdy pod względem merytorycznym,
-         nadzorowanie przygotowywania raportów dotyczących sytuacji eksploatacyjno-ekonomicznej w gminach,
z którymi zostały zawarte porozumienia komunalne,
-         udział w przetargach i negocjacjach z kontrahentami dotyczących oferty przewozowej.
3.       Wykształcenie/staż: ekonomiczne wyższe (wskazane ekonomiczne lub techniczne w zakresie inżynierii transportu) i co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym 3 na stanowisku kierowniczym
4.       Wymagania konieczne:
-         obywatelstwo polskie,
-         wysoka kultura osobista,
-         nieposzlakowana opinia,
-         umiejętności analityczne: określanie celów, stawianie hipotez, wyciąganie wniosków
-         bardzo dobra znajomość oferty przewozowej ZKM w Gdyni,
-         umiejętność układania rozkładów jazdy,
-         doświadczenie związane z transportem miejskim.
5.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne, przestępstwa skarbowe,
-         oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Oferty Przewozowej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przy ul. Zakręt
do Oksywia 10, 81-244 Gdynia.”.
-         życiorys i list motywacyjny.
 
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 22 lutego 2019 r. pod adresem:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
 
 
Z dopiskiem: „Oferta pracy- Zastępca Dyrektora ds. Oferty Przewozowej”
Aplikacje, które wpłyną do ZKM w Gdyni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 623-33-12


W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 11.02.2019
Data udostępnienia informacji: 11.02.2019