Dyrektor ZDiZ w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Opiekun przystani rybackich w Gdyni – Konserwator w Sam. Ref. ds. Monit. Infrastr.


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni  jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Opiekun przystani rybackich w Gdyni – Konserwator w Samodzielnym Referacie ds. Monitoringu Infrastruktury– 1 etat
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·        nadzór nad przystaniami rybackimi w Gdyni – kontrola obiektów oraz infrastruktury technicznej przystani,  prowadzenie spraw dotyczących najmu,
·        monitoring infrastruktury miejskiej utrzymywanej przez ZDiZ w Gdyni,
·        usuwanie usterek w oznakowaniu w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
·        wykonywanie drobnych robót z zakresu bieżącego utrzymania infrastruktury utrzymywanej przez ZDiZ,
·        przyjmowanie zgłoszeń Straży Miejskiej dotyczących działań ZDiZ i przekazywanie ich do właściwych komórek organizacyjnych, zarządców mediów lub firm zewnętrznych współpracujących z ZDiZ.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. Białostockiej 3 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 761 20 00 lub 58 764 40 11..
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ, wykonywane zadania wymagają przemieszczania się w terenie (miasto Gdynia). Praca związana z wykonywaniem drobnych prac fizycznych oraz przenoszeniem dokumentów.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:
Wykształcenie:
- średnie + 1 rok pracy,
- zawodowe + 2 lata pracy.
Wymagania niezbędne:
·        obywatelstwo polskie,
·        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·        bardzo dobry stan zdrowia,
·        umiejętność pracy w zespole,
·        nieposzlakowana opinia,
·        bardzo dobra znajomość topografii miasta,
·        umiejętność pisania notatek.
Wymagania dodatkowe:
·      dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem przystani morskich
·      bardzo dobra znajomość topografii Gdyni
·      obsługa klienta poczty elektronicznej (wysyłanie zgłoszeń drogą emailową),
·      narzędzia pakietu Office – Word oraz Excel w stopniu podstawowym (redagowanie pism i przygotowywanie zestawień)
·      znajomość ustaw i innych przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego  
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·   pisemne zgłoszenie (oferta kandydata- list motywacyjny) oraz życiorys zawodowy,
·   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, dodatkowe kwalifikacje
·   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
·   dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy).
 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 15.03.2019 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem  „KONKURS NA STANOWISKO: Opiekun przystani rybackich w Gdyni – Konserwator w Samodzielnym Referacie ds. Monitoringu Infrastruktury”.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.     
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach
w Kadrach tel. 58 764 40 -11 lub u Kierownika Działu Sam.Referatu ds Monitoringu Infrastruktury 764-40-39.
 
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: Opiekuna przystani rybackich w Gdyni - Konserwatora
 
Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 20.02.2019
Data udostępnienia informacji: 21.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2019 13:22 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
22.02.2019 10:08 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
21.02.2019 12:23 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos