Dyrektor ZDiZ w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: PODINSPEKTORA/INSPEKTORA/ ST. INSPEKTORA w ZDiZ – 1 etat


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni  jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
PODINSPEKTORA/INSPEKTORA/ STARSZEGO INSPEKTORA  - Samodzielny Referat Zieleni i Estetyzacji Miasta w ZDiZ – 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·   zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie usług w zakresie utrzymania czystości  i poprawy estetyki terenów gminnych
·   prowadzenie korespondencji oraz innej dokumentacji związanej z przydzielonym zakresem obowiązków
·   udział w przygotowywaniu zamówień publicznych
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku : 
Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 10 Lutego 24 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie (Miasto Gdynia) i wewnątrz budynku. Bezpieczne warunki pracy. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W budynku jest możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami. Budynek wyposażony w windę
 z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 671 20 00 lub 58 764 40 11.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
·   wykształcenie wyższe
·   wskazane doświadczenie w zakresie: nadzorowania usług komunalnych, udzielania zamówień publicznych, pracy w administracji publicznej
Wymagania niezbędne:
·   obywatelstwo polskie
·    nieposzlakowana opinia
·    dobry stan zdrowia
·    umiejętności organizatorskie
·    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
·    dobre kontakty interpersonalne
·    rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania
·    znajomość Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
·   prawo jazdy kat. B
·    dobra znajomość terenu miasta Gdyni,
·    biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office
·    sprawne redagowanie tekstów
Wymagania dodatkowe:
·   znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego
·   umiejętność kosztorysowania
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej        i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·   pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy,
·   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe,
·   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia  24.04.2019r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem
„KONKURS NA STANOWISKO  PODINSPEKTORA/INSPEKTORA/ STARSZEGO INSPEKTORA w ZDiZ
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać
w Kadrach tel. 58 764 4011 lub u Kierownika Samodzielnego Referatu Zieleni i Estetyzacji Miasta  ZDiZ tel.: 58 761 20 70. Prosimy na aplikacji dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.”
 
Klauzula informacyjna z art.13 RODO w związku z rekrutacją  pracowników w ZDiZ
1.            Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Treść klauzuli
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: podinspektora/inspektora/starszego inspektora
 
Informacja dla kandydatów do pracy:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 30 dni) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Elektra Rosopoulos
Ostatnio zmodyfikował: Elektra Rosopoulos
Data wytworzenia informacji: 04.04.2019
Data udostępnienia informacji: 04.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2019 09:09 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
05.04.2019 09:08 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos
04.04.2019 14:56 Aktualizacja treści Elektra Rosopoulos